Bestyrelsesmøde nr. 132

Punkter med * er faste punkter jævnfør forretningsorden.       Referat GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN   Bestyrelsesmøde nr. 132   Søndag den 10. april 2022 kl. 09.30


Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob  Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen  Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen


Afbud fra: Pia


1.

Referent.: Helle

2.

Valg af ordstyrer: Jakob

3.

*1: Godkendelse af dagsorden: OK

4.

*2: Godkendelse af referat nr. 131: OK

5.

*3: Opfølgning på uafsluttede sager:    N.H. har indhentet nyt tilbud på nyt elstik udenfor foreningshuset. Fået mundtligt tilbud på max kr. 2.000

6.

*4.1: Meddelelser fra formanden:  Møde i Brentebakkevej udvalget. Underskud for 2021 på kr. 11.000, fordi der sidste år er beskåret træerne og ryddet op. Lavet aftale med Foli om løbende vedligeholdelse. Niels Henning orienterede omkring sager der var taget op på mødet.   Lodsvej indfaldsvej er blevet repareret. Vi har ydet et bidrag på kr. 5.000.  Stige til badebro – blev ødelagt sidste år. Der købes en ny. Badebroen kommer op primo maj.   Niels Henning orienterede om verserende yderligere sager.

7.

*4.2: Meddelelser fra kassereren:  Betalingsservice har skabt problemer – er løst nu.  Der blev ikke fremlagt perioderegnskab for 2022.

8.

*4.3: Meddelelser fra Vejudvalg:  Opfølgning på aftale om vedligeholdelse af område:  Kontrakt med Foli (grønne områder) er på plads – etårig.  Aftale med Kristian (veje) er på plads. Allan står for kontakten til Kristian.   Allan orienterede om diverse sager.   Opfølgning på asfaltarbejde:  Asfalten er lavet – der restere enkelte områder, som skal repareres yderligere.


Opfølgning på blomsterbede:  Der er fræset og sået sommerblomster. Pris kr. 10.000 inkl. moms.

9.

*4.4: Meddelelser fra andre udvalg:   Jubilæumsudvalg – se nedenfor under punkt 10.

10.

Generalforsamling 2022 for 2021. planlægning    Gennemgang af materialer til Generalforsamling:  Niels Henning gennemgik materialet.    Forslag fra medlemmer:  Der er fremkommet medlemsforslag fra medlemmer Højbogårdsvej 87G og Patriksvej 57B. som samtidig er medlemmerne af det jubilæumsudvalg som bestyrelsen nedsatte. Der foreslås, at der i forbindelse med jubilæumsarrangementet afholdes en festaften med spisning, levende musik og dans mod et mindre deltagergebyr. Forslaget indebærer generalforsamlingens godkendelse af et forbrug af formuen op til kr. 165.000, som også omfatter aktiviteter i løbet af dagen.   Forslag fra bestyrelsen:  Ændring i vedtægter, Regler for udfærdigelse af nyt andelsbevis. NHR har lavet udkast til behandling på generalforsamling. Vedtaget.  Bestyrelsen besluttede, at der skulle fremsættes et alternativ til medlemsforslaget, Hvis dette bliver nedstemt på generalforsamlingen. N.H. udarbejder forslag, pris kr. 50.000 og fremsender til godkendelse inden udsendelse til andelshaverne via mail til resten af bestyrelsen.

11.

Jubilæumsbog: Der er udleveret bøger til de anpartshavere, som har kontaktet bestyrelsen.

12.

Facebook: Jakob: Synes at det fungerer godt.

13.

*6: Næste møde: 22. maj 2022 kl. 10.00

14.

*7: Eventuelt:  Tidshorisont for slutning af møder sat til senest kl. 12.30.

15.

Dato og formandens underskrift: