Bestyrelsesmøde nr. 135

Punkter med * er faste punkter jevnfør forretningsorden.

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 135

Søndag  den 28. august 2022                       

Afbud fra: Pia, Erling(sygdom) og Jakob(sygdom)

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant:, Lene Koustrup Madsen, Pia Lohse Christensen

Referent.: Helle

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

*1: Godkendelse af dagsorden: OK

*2: Godkendelse af  referat nr. 134: OK

*3: Opfølgning på uafsluttede sager: Ingen

*4.1: Meddelelser fra formanden:

Møde med Næstved Kommune angående diverse sager.

Niels Henning har på vegne af medlem været i dialog med ejer i Lundegården omkring fælning af høje træer. Vi vil gerne være behjælpelig med kontakten men betaler ikke for fælningen.

Niels Henning orienterede om diverse andre sager.

Generalforsamling i 2023 bliver den 14. maj 2023 samme sted som i år.

Kasseren gennemgik diverse sager og perioderegnskabet.  Økonomien er god.

*4.2: Meddelelser fra kassereren:

Badebroen bliver taget op i løbet af september 2022. Vil prøve at få dem til at sætte badebroen op ca. den 14. april 2023.  

*4.3: Meddelelser fra Vejudvalg:

Allan gennemgik diverse sager.

Strandingen bliver klippet også for hyben, som står på vores område tæt ved strandeingen.

Christian passer vejene, når han bliver bedt om det af vejudvalget.

*4.4: Meddelelser fra andre udvalg:

Der har ikke været nogen møder.

Evaluering af loppemarked og Jubilæumsarangement.

Helle udleverede regnskab for Jubilæumsarrangement. Der er i alt brugt kr. 133.999 i udgifter dels i forbindelse med loppemarked og dels i forbindelse med afholdelse af festaften. Ros for afholdelsen.

Fremtiden og indhold for loppemarked blev drøftet.

Vi igangsætter en beskæring af alt i og omkring søen og hegnet omkring søen begyndes at frilægges.

Allan orienterede bestyrelsen om sagen.  Vejudvalget foretager besigtelse hos andelshaver.

Tilbud om jubilæumsgave fra medlem

5 æbletræer til foreningen fra andelshaver i forbindelse med vores jubilæum.  Vi siger ja til gaven. Vi skal finde udaf , hvor de skal stå. Endvidere skal vi have en ekspert til beskære træerne hvert år.

Vedligeholdelse af søerne.  (vi besigtiger søerne sammen først)

Vi indhenter tilbud fra Foli på arbejdet på land. Vi indhenter desuden tilbud fra entreprenør(ekspert) omkring arbejdet med sivene i søen.

Sag fra Vejudvalg. 

Bestyrelsen var enige om at loppemarked skal holdes hvert år.

Jubilæumsbog status og fremtid.

Næsten alle anpartshavere har fået en bog. Vi har ca. 150 stk. tilbage som udleveres til nye anpartshavere. Vi lægger bogen på nettet.

Evaluering af blomsterbede ved Brentebakkevej samt fremtiden for bedene. Helle

Bedene er en stor succes.Vi sørger for at bedene bliver korrekt passet og undersøger for yderligere områder at plante i. Bedene skal slås ned i november og ligge til februar, hvor det visne fjernes. Der indhentes tilbud fra Foli.

Der er indhentet tilbud på lægning af løg som blomstre tidligt i foråret. Var alt for dyrt. Mulig anden løsning undersøges.

Solceller Helle

Helle spurgte, hvordan bestyrelsen indstilling til opsætning af solceller i vores område er, idet tiden med de stigende energipriser er til det. Lokalplanen for vores område er den eneste lokalplan, som ikke tillader solceller.

Bestyrelsen er indstillet på, at der nu gives dispensation til at andelshavere må have solceller i vores område svarende til lokalplan 109.

Veje - udlægning af urea (støvbinder) Helle

Helle spurgte, hvorfor der ikke var lagt urea(støvbinder) ud i sommer. Der er meget støv og bilerne kører alt for stærkt.

Der er lagt sten på de veje, som vejudvalget har vurderet, der var behov for. Urea er udlagt 1 gang i foråret. Vejudvalget har vurderet at der ikke var behov for mere. Andelshavere kan selv, hvis de mener det er nødvendigt, lægge urea ud. Iflg. vejudvalget er der ikke klager fra ret mange andelshavere over støv på vejene.

Vejudvalget har besluttet, at der til næste år lægges sten og urea ud i april efter behov og  urea efter behov igen inden højsæson. Vejret spiller selvfølgelig ind på beslutningerne.

*6: Næste møde: 16. oktober 2022

Bump Helge

Helge har desværre erfaret at nuværende bump på indfaldsvejene er hårde ved hans bil og ønsker andre løsninger på vejene, isteden for bump undersøgt.

Virkningen af bump blev drøftet.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med trafiktælling og måling af fart på indfaldsvejene. Efterfølgende er det erfaret, at vi ikke kan besluttet noget udenfor dagsordenen uden hele bestyrelsen er til stede eller der er givet skriftlig tilsagn pr. mail, jævnfør nunkt 3 i vores forretningsorden. Skal tages op til næste bestyrelsesmøde.

*7: Eventuelt:

Dato og formandens underskrift: