Vedtægter

Vedtægter  

Grundejerforeningen   Højboparken

Krydsvej 49 A 4736 Karrebæksminde

Matr. nr. 18f og 19c af Karrebæk by, Karrebæk

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

·         Foreningens navn er Grundejerforeningen Højboparken. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune under Næstved retskreds, der er foreningens værneting.

·         Enhver tvist mellem grundejerforeningen og dens nuværende eller tidligere medlemmer skal afgøres ved Næstved ret som første instans.

§ 2. Foreningens formål

·         Foreningens formål er at bevare foreningens ejendom, matr.nr.18f og 19c af Karrebæk by og sogn med tilhørende fællesarealer og strand, samt at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, indadtil såvel som udadtil, herunder at administrere og vedligeholde fællesarealer, således at foreningens ejendom til stadighed bevares som et smukt og rekreativt område.

§ 3. Medlemmer

·         Foreningens medlemmer er de personer, institutioner eller juridiske enheder, der er indskrevet som anpartshavere.

·         Pligt til medlemskab vil være at tinglyse servitutstiftende på den pågældende parcel med påtaleret for grundejerforeningen.

·         Når en køber har erhvervet en anpart er denne dermed pligtigt medlem af foreningen og bindende ejer af en bygning, kan forpligtelsen som medlem kun ophæves ved overførsel til en ny ejer af den pågældende bygning, når ny adkomst er tinglyst uden præjudicerende rets anmærkninger eller skifteretsattest eller bindende købsaftale er sendt til kassereren i grundejerforeningen.

·         Ophører et medlem med at være ejer af den omhandlende bygning bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller andre indskud. Medlemspligt indtræder for den efterfølgende ejer af den pågældende bygning uanset på hvilken måde bygningen er erhvervet.  

·         Forfaldne kontingenter og afgifter påhviler den til enhver tid retmæssige indehaver af anpartsbeviset.

§ 4. Overdragelse af anpart og udstedelse af anpartsbevis

·         Meddelelse til foreningen om den pågældende bygnings overdragelse skal ske straks efter skødets tinglysning.

·         Ved udstedelse af nyt anpartsbevis betales et indskud, der ikke senere refunderes. Indskuddets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

·         En anpartshaver kan mod betaling få udstedt et nyt anpartsbevis, såfremt vedkommende skriftligt og med begrundelse anmoder herom. Anpartsbeviset udstedes l samme ejerforhold som det oprindelige.

·         Adresseændring skal altid meddeles skriftligt til foreningens kasserer.

§ 5. Fastsættelse af kontingent

·         Hvert år betales for kalenderåret et grundkontingent (1), som fastsættes på generalforsamlingen året forud samt andelens faktiske grundskyld (2) beløbene beregnes således:

1.        Et grundkontingent, årets budgetterede udgifter beregnet pr. andel. Grundkontingentet er ens for alle medlemmer.

2.        Et variabelt kontingent svarende til den af Næstved kommune opkrævede grundskyld fordelt mellem medlemmerne i forhold til størrelsen af de enkelte medlemmers parceller. Ændring af kontingentet efter en eventuel konstateret ulighed mellem kontingentet og den faktiske størrelse af den enkelte parcel sker først fra og med det følgende regnskabsår.

·         Kontingentrestance og manglende afholdelse af andre pligtige udgifter medfører bortfald af alle medlemsrettigheder. Restance kan overgives til inkasso en måned efter at den sidste af 2 rykkere, afsendt med en måneds mellemrum, er modtaget.

§ 6. Valg af bestyrelse og revisorer

·         Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

·         Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

·         Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen aflønnes med et af generalforsamlingen fastsat beløb.

·         Der vælges to bestyrelsessuppleanter. Hvert år vælges en med en funktions tid på to år.

Hvert år vælges en intern bilagskontrollant og en intern bilagskontrollantsuppleant.

·

·         Hvert år vælges en ekstern revisor, som enten skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 7. Formue, hæftelse og tegningsregler

·         For foreningens gæld til tredjemand hæfter medlemmerne pro rata med andel svarende til anpartsejers antal kvm., i forhold til foreningens samlede anparters antal kvm. Samme beregningsmåde gælder for foreningens formue.

·         Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening, eller 3 menige bestyrelsesmedlemmer i forening.

·         Låntagning med garanti i foreningens ejendom samt køb og salg af fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

·         Kassereren tegner foreningen på ”Erklæring til bygning på andelsgrund” som anvendes af banker/sparekasser/kreditforeninger i forbindelse med anpartshaverens låntagning i deres ejendom på anpartsgrunden. 

§ 8. Lån i ejendom.

·         Det enkelte medlem er berettiget til at optage realkreditlån eller anden form for lån mod pant i de bygninger, der tilhører anpartshaveren. Disse lån er foreningen uvedkommende.

·         De enkelte medlemmer kan ikke optage lån med pant i grundejerforeningens aktiver. 

§ 9 Ekstern assistance.  

·         Bestyrelsen er berettiget til at engagere lønnet medhjælp til vedligeholdelse samt assistance i sager, hvor det skønnes nødvendigt f.eks. hos advokat, landinspektør, ingeniører m.v.  

§ 10. Bestyrelsesmøder

·         Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over de af bestyrelsen trufne beslutninger.

·         Bestyrelsesformanden skal sørge for, at der afholdes formelle bestyrelsesmøder med den hyppighed, som er nødvendig, for at bestyrelsen kan varetage sine opgaver på forsvarlig vis eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har ved stemmelighed den afgørende stemme.

·         Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller er ude af rådighed over sin anpart, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant.

·         Suppleanter indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

·         Konstitueringen med suppleanten er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

·         Dersom formand eller kasserer udtræder af foreningen, skal deres afløser vælges iblandt de resterende bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende ordinære generalforsamling.  Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af hhv. formand/kasserer.

§ 11. Formueforvaltning og regnskab

·         Foreningens formue er placeret i pengeinstitutter i Danmark, fordelt på flere pengeinstitutter så foreningens formue sikres mest mulig ved et pengeinstituts konkurs.

·         Alle udbetalinger foregår via foreningens hovedbank med både kassererens og formandens godkendelse af bankudbetalingen.

·         Alle foreningens øvrige konti i pengeinstitutter administreres således at både kassereren og formanden skal godkende overførsler til foreningens hovedkonto. Der kan ikke foretages udbetalinger fra øvrige konti. Foreningen har ingen kontantbeholdning.

·         Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens eksterne revisor foretager bogføring, bilagsmaterialet afleveres løbende til revisor. Bestyrelsen godkender regnskabet og kassereren afleverer senest den 15. februar årsregnskabet til de generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter, der har 14 dage til kontrol og afgivelse af eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge færdigt og kontrolleret senest den 1. april.

·          Regnskabets overskud/underskud indregnes i budgettet der behandles på årets generalforsamling. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingens beslutning, at et overskud/underskud henholdsvis skal tillægges/modregnes foreningens formue. 

§ 12. Ordinær generalforsamling

·         Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved e-mail samt ved opslag på opslagstavlen ved foreningshuset og hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Er e-mailadresse ikke oplyst, sker indkaldelse skriftligt til medlemmets bopælsadresse. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest sidste søndag i maj måned. Med indkaldelse skal følge en dagsorden samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

·         Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på en generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. marts samme år. 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

·         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Alle 50 skal være til stede eller være repræsenteret ved personlig stedfortræder med fuldmagt i tilfælde af akut sygdom for at evt. forslag vedtages.

·         Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme retningslinjer og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig meddele, hvilke emner der ønskes behandlet.

·         Bestyrelsen er forpligtet til senest 14 dage efter modtagelsen at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 3 uger efter indkaldelsen.

§ 14. Ordinær generalforsamlingsdagsorden

For den ordinære generalforsamling skal mindst gælde følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent og stemmetællere

2.      Godkendelse af dagsorden

3.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

5.      Godkendelse af hvordan overskud/underskud behandles

6.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

7.      Fremlæggelse og godkendelse af budget for næstfølgende år sammen med fastsættelse af kontingenter

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6

9.      Valg af suppleant(er) til bestyrelsen i henhold til § 6.

10.  Valg af intern bilagskontrollant og intern bilagskontrollantsuppleant i henhold til § 6.

11.  Valg af ekstern revisor i henhold til § 6.

12.  Eventuelt.

 § 15. Stemmeregler ordinær generalforsamling.

·         Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når ¼ af de tilstedeværende medlemmer eller formanden/dirigenten kræver det.

·         Hver parcel har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan højst medbringe 2 fuldmagter.

·         Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer afgiver stemme, og at ændringer vedtages med almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.   

·         Det skal af afstemningen fremgå:

                      Antal stemmeberettigede

                      Antal for, antal imod, antal blanke og evt. antal ugyldige

§ 16. Generalforsamlingsprotokol

·         De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og forhandlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

·         Genpart af generalforsamlingsprotokollen opslås på foreningens opslagstavle og hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen.

§ 17. Ordensregler

·         Generalforsamlingen fastsætter særlige ordensregler for området.

·         Overtrædes ordensreglerne, kan bestyrelsen forlange, at anpartshaveren bringer det ulovlige til ophør med et varsel, der vurderes rimeligt i forhold til overtrædelsen.

·         Bestyrelsens forlangende/påtale skal være skriftlig, og såfremt anpartshaveren ikke respekterer varslet, vil bestyrelsen kunne lade arbejdet udføre for anpartshaverens regning.

§ 18. Anpartsgrunde og fællesarealer

·         Anpartshaveren er forpligtet til at overholde ordensreglerne.

·         Anpartshaveren er ansvarlig for, at lejere og gæster på den pågældende anpart overholder de af generalforsamlingen fastsatte ordensregler, herunder at parkering på vejene er forbudt.

·         Hvis et medlem er i besiddelse af tilstødende anparter, kan de søge bestyrelsen om af få lagt disse sammen til en. Hvis bestyrelsen siger ja, vil det betyde at de ikke kan adskilles igen og vil være at betragte som 1 anpart fremadrettet.

§ 19.  Vedtægterne

·         Nærværende vedtægter tinglyses servitutstiftende på foreningens ejendom, matr.nr. 18f og 19c af Karrebæk by og sogn.

Lokalplan 063 er gældende for området.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 22 maj 2022