Ordenregler

Ordensregler

  for    

Grundejerforeningen

Højboparken

Krydsvej 49A

4736 Karrebæksminde

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2009 samt ændringer 12. maj 2013,  20. maj 2018 og 26. maj 2019

Veje

Alle veje vedligeholdes af foreningen og skader på vejene skal anmeldes til bestyrelsen. Den almindelige oprydning af de enkelte vejstykker for grene og lign. påhviler de enkelte medlemmer.

Der må ikke fortages opgravninger i vejene uden bestyrelsens tilladelse og efter endt opgravning skal vejen reetableres til samme stand som før.

Snerydning af vejene vil i almindelighed ikke finde sted.

Færdsel

Al færdsel skal foregå under iagttagelse af fornødent hensyn til andre trafikanter og beboerne. Hastighedsbegrænsningen på 20 km/t for området skal overholdes.

Kørsel om vinteren og navnlig i tøbrudsperioder skal ske med stor hensyntagen til vejene og kørsel må ikke foregå på fællesarealerne.

Ridning i området er ikke tilladt

Parkering

Parkering på vejene er forbudt af hensyn til brand/ambulancekørsel samt alm. Færdsel og må kun finde sted på medlemmets grund eller fællesarealerne. Køretøjer over 3500 kg samt skurvogne, campingvogne, både, større trailers og andre større genstande må ikke parkere eller vinterplaceres på medlemmets grund eller fællesarealerne. Køretøjer over 1,80 meters højde må ikke parkeres så de generer naboer og andre anpartshavere, bl.a. for udsyn til Smålandshavet. Ved nybyggeri og større renoveringer kan bestyrelsen give midlertidig dispensation for ovenstående.

Fællesarealerne

Fællesarealerne er lovmæssigt bestemt og ejes og vedligeholdes af foreningen. Medlemmerne har pligt til at vedligeholde arealet 1 meter ud for grunden af hensyn til efterfølgende klipning med større maskiner, og at klippe og vedligeholde beplantningen på begge sider, maks. Højde 1,8 meter.

Rabatter skal bestå af græs, jord eller småsten. Rabatter trekanter og mindre græsområder, der støder op til grundene, skal ligeledes vedligeholdes af medlemmerne.

Der må ikke etableres indkørsel fra fællesarealerne. Bestående indkørsler fra fællesarealerne nedlægges ved ejerskifte.

Ændring af bestående fællesarealer, herunder inddragelse af disse er ikke tilladt, ligesom beplantning kun må fortages af foreningen.

Fællesarealerne må ikke benyttes til materialeoplag og lign. ved byggeri uden forudgående aftale med bestyrelsen.

Børns leg på fællesarealerne er tilladt under forældrenes opsyn og ansvar. Faste legepladser må ikke opstilles. Huler og lign. må ikke etableres.

Camping er ikke tilladt.

Båltænding samt afbrænding af affald og lign. må ikke finde sted på grundene og fællesarealerne af hensyn til brandfaren jf. brandvedtægterne.

fiskeri i søerne og jagt på foreningens område er ikke tilladt. Bestyrelsen kan dog dispensere for fiskeri ved særlige omstændigheder. 

Anpartsgrunde og huse

Alle grunde og huse skal holdes i pæn og ryddelig stand og bestyrelsen har uhindret adgang til den enkelte parcel i inspektions- og opmålingsøjemed. På tomme grunde skal ansøgning om byggetilladelse være indsendt senest 6 mdr. efter nedrivning og byggeriet være færdiggjort inden 1 år efter modtagelse af byggetilladelsen.

Anpartshaver må ikke ændre grundens højde kote.

Bestyrelsen har en påtaleret overfor ejer ved fremtidig ulovlig opførelse af byggeri med efterfølgende orientering til kommunen. 

Såfremt en anpartshaver misligholder sin grund eller hus, kan bestyrelsen forlange, at forholdene bringes i orden jævnfør § 17.i Vedtægter for Grundejerforeningen Højboparken.

Hegn og beplantning

Hegn må højst være 1,80 meter højt. Hegn mellem naboer skal være fælleshegn, som kan bestå af levende hegn, træ, trådhegn eller lignende lette materialer. Beplantning på grundene skal fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer og skal holdes i en sådan højde, at de ikke generer naboer og andre anpartshavere, bl.a. for udsyn til Smålandshavet og aldrig højere end tagryg.

Anpartshaveren har pligt til ved nyplantning og ved jævnlig beskæring af eksisterende buske og træer, at tage hensyn til naboer og andre anpartshavere.

Buske og træer skal beskæres, så de ikke generer færdslen på vejene og der skal være frit udsyn ved alle hjørnegrunde. Såfremt en anpartshaver finder anledning til at klage over forhold på en grund i foreningen, skal denne i første omgang selv rette henvendelse til medlemmet der vil klages over. Lykkedes det ikke at opnå enighed, kan klageren derefter skriftlig rette henvendelse til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen anser klagen berettiget ifølge ordensreglerne kan bestyrelsen pålægge andelshaver at bringe de påklagede forhold i orden jævnfør § 17.i Vedtægter for Grundejerforeningen Højboparken.

Hegnslovens regler lægges til grund for bestemmelser vedr. foreningens område, men foreningens ordensregler går forud for hegnsloven og det er bestyrelsen, der er påtaleberettiget myndighed.

Havearbejde med støjende maskiner må kun foregå mellem kl. 9-12 og kl. 16-18 på alle ugedage. Ikke gældende i tidsrummet 1 sep. – 1 maj.  Efter kl. 20 skal al støjende adfærd ophøre. Ved nybyggeri og renovering må støjende arbejde tidligst påbegyndes kl. 7.00 og skal ophøre kl.18.00

Støj

Husdyr

Hunde skal føres i snor på området og hundeejerne skal sørge for fjernelse af hundenes efterladenskaber. Hunde må ikke være til gene for andre.

Dyr må ikke efterlades i området når huset forlades. Der må ikke holdes høns, duer, kaniner eller lign husdyr da dette kan tiltrække rotter.

Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse, når det gælder eksisterende husdyrhold. En dispensation skal være skriftlig og indeholde bestyrelsens betingelser og dispensationens varighed.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2009 samt ændringer vedtaget 12. maj 2013, 20. maj 2018 og 26. maj 2019  

 Bestyrelsen