Regler for hæk, hegn og anden beplantning på grunden

Skal du etablere nyt hegn eller plante ny hæk så husk at der er nogle regler der skal overholdes.

 

Som det blev fremlagt på generalforsamlingen 2017 vil bestyrelsen ikke forlange at hække og hegn flyttes ind på grunden her og nu efter at anparterne er blevet målt op men alle nyetableringer skal ske efter reglerne.

Uddrag af ordensreglerne.

Hegn og beplantning

Hegn må højst være 1,80 meter højt. Hegn mellem naboer skal være fælleshegn, som kan bestå af levende hegn, træ, trådhegn eller lignende lette materialer. Beplantning på grundene skal fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer og skal holdes i en sådan højde, at de ikke generer naboer og andre anpartshavere, bl.a. for udsyn til Smålandshavet og aldrig højere end tagryg. 

Anpartshaveren har pligt til ved nyplantning og ved jævnlig beskæring af eksisterende buske og træer, at tage hensyn til naboer og andre anpartshavere.

Buske og træer skal beskæres, så de ikke generer færdslen på vejene og der skal være frit udsyn ved alle hjørnegrunde.

Hegnslovens regler  lægges til grund for bestemmelser vedr. foreningens område, men foreningens ordensregler går forud for hegnsloven og det er bestyrelsen, der er påtaleberettiget myndighed.

 

Det betyder at hegn mod vej eller fællesareal skal etableres på egen grund og hæk placeres så langt inde på grunden at den altid kan holdes på grunden (Vejledende afstand er 30 cm fra skellinien).

 

Et par uddrag af hegnsloven. 

§ 10. Stk. 3. Ved rejsning af hegn mod gader, veje, stier og pladser bør tilstræbes et tiltalende helhedsintryk. Hegn må ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller vejsving eller være til ulempe for færdslen. Porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad mod færdselsbaner, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret. 

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien.