Generalforsamling 2022

Referat til

Grundejerforeningen Højboparken´s Generalforsamling Søndag den 22. maj 2022 kl. 12.30

Dagsorden ifølge vedtægterne § 14.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

1.1.   Valg af dirigent.   

Helge Petersen valgt – generalforsamlingen lovligt indkaldt

1.2.   Valg af stemmetællere. 

Flemming, Naja og Flemming (1 fra hvert øverste bord)

Stemmeberettiget 96 stk.  (der var 1 der gik så 95 stk.)

 1. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden godkendt.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/ formanden. 

Der henvises til beretningen som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden for bestyrelsen Niels Henning Rasmussen kommenterede de enkelte punkter og uddybede beretningen.

I år har vi lavet aftale med Foli til at passe de grønne områder og Kristian fra Enø til at lave veje.

Hastigheden på vejene er stadig et problem. Vi opfodrer til at hastighedsbetingelserne overholdes. Der er bevilliget kr. 200.000 til rensning af stranden for tang af Næstved Kommune. Rensning af stranden er nu en del af budgettet for Næstved Kommune, så det skal ikke op til bevilling hvert år.

Spørgsmål:

Jytte Pedersen, Spejdervej: Gammel aftale omkring skel fra gammel tid er ikke taget i betragtning af bestyrelsen, men afvist af bestyrelsen.

Niels Henning: Vi kan ikke bestemme noget udover henvisning til vedtægter og ordensregler. Vi er blevet indstævnet af lejere til retten og vi var så nødt til at anlægge en sag med anden lejere omkring skel. 

Niels Henning: Hvad angår den anden sag omkring klipning af for høje buske m.v. Entreprenøren har blandt andet klippet forkert, derfor taber vi sagen. Hvis der kommer en lignede sag vil der blive brugt en anlægsgartner (fagmand) til at klippe ned. 

Medlem: Hvorfor overholder man ikke aftaler som er indgået af tidligere bestyrelser?

Niels Henning: Det var netop tidligere indgået aftale som retten har afgjort, er blevet overholdt.  

Medlem: Opfordring til at løse problemerne med mere dialog.

Niels Henning: Forsøges hver gang.

Medlem: Hvad med søerne- synes ikke rigtig vi har hørt noget. Hvad vil bestyrelsen gøre ved dem? Niels Henning: Fordring er forbudt fordi vi har mange rotter. Vi sætter nye skilte op. Det er voldsomt dyrt at rense søerne op. Vi har ikke fået gjort noget ude i vandet de senere år.

Medlem: Vi burde lave søerne helt om. Sivene er meget høje. 

Dirigent: Synes vi skal lade bestyrelse gøre noget ved søerne.

Niels Henning: Vejformand undersøger.

Medlem: Skal nok henvende sig til Næstved Kommune vedr. søerne.

Medlem: Hjertestarter- må den ikke være synlig for andre på nettet?

Niels Henning: Vi er på – men den har tidligere været pillet af en kort overgang. Hvis den er af nu er det en fejl. Allan undersøger.

Dirigenten: Er der nogen der har noget imod beretningen. Det ses ikke at være tilfældet – derfor godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år  

4.1. Regnskabet er sendt i skematisk form i år i lighed med sidste år.

Regnskabet fra revisor blev gennemgået af kasseren Helge Blak Pedersen.

Dirigent: Nogen bemærkninger

Ejer: Sagsomkostninger kr. 25.694 og lidt længere nede advokathonorar kr. 33.500

Niels Henning: Sagsomkostninger og advokathonorar er vedr. de 2 medlemssager, der er nævnt under beretningen. 

Medlem: Der ville kunne spares penge hvis man kan løse problemerne i mindelighed.

Niels Henning: Vi har prøvet at løse sagerne i mindelighed. Nogle gange er det ikke muligt.

Medlem: Hvorfor er det bestyrelsen ikke medlemmer der skal være med til at løse problemerne?

Erling(bestyrelsesmedlem): Sagerne har løbet i flere år.

Medlem: Jeg er konfliktmægler – man kan løse problemerne på anden måde.

Dirigent: Nu tror jeg at vi skal lukke sagen. Regnskabet sættes til afstemning.

Regnskabet godkendt.

 1. Godkendelse af hvordan overskud / underskud behandles.

5.1.   Forrige års overskud / underskud indregnes i foreningens formue. 

5.2.   Forrige års overskud / underskud indregnes i det kommende års kontingent. 

5.3.   Forrige års overskud henlægges specifikt til ___________________________           Dirigent: Er der nogen som har et godt specifikt formål?

         Medlem: Til undersøgelser af søerne.

         Medlem: Har myndighederne undersøgt vores søer?

         Medlem: Til gadespejle rundt omkring eller stabil ude på græsset

         Niels Henning: Myndighederne har ikke undersøgt søerne. Gadespejle skal bare købes Allan ordner.          Dirigent: Vi har 3 punkter vi skal stemme om. Punkt 5.3 specifikt undersøgelser af vores søer.

         Der stemmes

         Punkt 5.1 15 medlemmer

         Punkt 5.2 44 medlemmer

         Punkt 5.3 23 medlemmer

         Der er 13 der ikke stemte.

         Overskud modregnes i det kommende års kontingent blev vedtaget.

 1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

6.1.                   Fra medlemmer Højbogårdsvej 87G og Patriksvej 57B. Forslag til generalforsamlingen grundejerforeningen Højboparken 2022 om afholdelse af festaften den 30. juli 2022 Anne (medlem af jubilæumsudvalget) uddybede forslaget.

Medlem: Bestyrelsen har fremsendt forslag, hvis forslag 6.1 ikke blev vedtaget som han synes bestyrelsen skulle uddybe.

Niels Henning: Forslaget er fremsat fordi bestyrelsen synes der skulle være en fejring af dagen, hvis 6.1 ikke blev godkendt.

Dirigent : Vi stemmer om punkt 6.1

61 medlemmer for 

33 stemte ikke

Afholdelse af festaften blev vedtaget.

6.2.                   Fra bestyrelsen. Generalforsamlingen skal beslutter om der skal holdes jubilæumsdag den 30. juli 2022.  Dette forslag bortfalder hvis forslag punkt 6.1 godkendes. Bortfaldet idet 6.1 er godkendt.

6.3.                   Ændring af vedtægter, Regler for udfærdigelse af nyt andelsbevis.   

Niels Henning uddybede forslaget.

84 medlemmer stemte ja

10 stemte ikke

Ændring af vedtægter godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 sammen med fastsættelse af kontingenter.

7.1.                   Fremlæggelse af budget 2023  Helge gennemgik budgettet for 2023

Godkendt

7.2.                   Fastsættelse af kontingent for 2023  Helge gennemgik kontingentet for 2023

Godkendt

7.3.                   Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2023 Helge gennemgik bestyrelseshonorar for 2023

Godkendt

7.4.                   Endelig godkendelse af budget for 2023

Helge gennemgik budget for 2023

Godkendt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6.

8.1.                   Formand Niels Henning Rasmussen - modtager genvalg. Genvalgt

8.2.                   Bestyrelsesmedlem Helle Wisler - modtager genvalg.  Genvalgt

8.3.                   Bestyrelsesmedlem Erik Larsen - modtager genvalg.  Genvalgt

8.4.                   Bestyrelsesmedlem Jakob Obdrup - modtager genvalg.  Genvalgt

 1. Valg af bestyrelsessuppleant i henhold til § 6.

9.1.                   1. suppleant for 1. år. Nyvalg Palle Gammelmark ønsker ikke genvalg Dirigent: forslag?

Forslag: Lene Koustrup Madsen Valgt

9.2.                   2. suppleant Pia Lohse - modtager genvalg Genvalgt

 1. Valg af intern bilagskontrollant og intern bilagskontrollantsuppleant i henhold til § 6.

10.1.                Intern bilagskontrollant Bitten Pedersen - modtager genvalg  

          Genvalgt

10.2.                Intern bilagskontrollantsuppleant – vakant

 1. Valg af ekstern revisor i henhold til § 6.

11.1.                Ekstern revisor Funder & Henriksen - bestyrelse foreslår genvalg.

           Genvalgt

 Eventuelt.

Dirigent: Der er intet der kan vedtages under evt.

Medlem Anne: Benyt Jer af biblioteket. Gamle leksikoner m.v. er ikke så velkomne – smid dem ud. 

Jubilæumsudvalget vil gerne have flere medlemmer, der gerne vil hjælpe til på Jubilæumsdagen.

Medlem: Hvad med knust asfalt på vejene.

Niels Henning: Der er en tidligere generalforsamlingsbeslutning om ikke at få knust asfalt. Helle Wisler(bestyrelsesmedlem): Jeg indhentede for et par år siden et tilbud på at asfaltere indfaldsvejene til vores område. Der var ikke flertal i bestyrelsen til at asfalteringen.

Medlem: Der er rigtig mange der kører for stærkt.

Medlem: Er det ikke muligt at sende en hilsen til Hans for hans gode arbejde. Klapsalver fra salen til at sende en hilsen til Hans for hans gode arbejde.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Niels Henning Rasmussen delte flasker rundt til flagdame, bilagskontrollant og bestyrelsessuppleant som fratrådte. Generalforsamlingen sluttede kl. 14.25

Referat                                                                 Dirigent 

Helle Wisler                                                          Helge Petersen