Tidligere nyheder

 

Efter henvendelser fra medlemmer omkring adgangsforholdene til badebroen for kørestolsbrugere og dårligt gående, der også gerne vil have glæde af at benytte broen til badning eller blot for en kort stund at nyde udsigten en aften fra broen, har vi fra kommunen fået tilladelse til at etablere en ”rullebane” frem til broen i stil med andre steder i Karrebæksminde.

Det er nu etableret bl.a. ved hjælp medlemmer i foreningen, ( stor tak herfra ) og vi har allerede fået de første positive tilbagemeldinger.

Vi ønsker alle en god sommer!

Bestyrelsen

Generalforsamling Grundejerforeningen Højboparken Søndag 26. maj 2019 kl. 09.30 på Smålandshavet som sædvanlig.

Kun medlemmer af foreningen har adgang. Formel indkaldelse til generalforsamling udsendes ultimo april 2019.

Bestyrelsen

Kære medlemmer!

En fantastisk sommer er forbi – den bedste vi har haft i mange år, og med en dejlig strand at opholde sig på. Heldigt for det. Der har været rigtig mange på stranden og nyde den gode sommer!

Vi er nu allerede i den mørke tid, hvor vi skal tage hensyn trafikalt – både overfor hinanden når vi færdes, men også når vi kører i området på vejene, der jo er ekstra udsat i denne våde tid.

Alle i foreningen ønskes en God Jul og et Godt Nytår!

Bestyrelsen        

Afspærring af dele af de grønne områder .

Vi har prøvet at reparere de grønne områder flere steder og har derfor spæret mindre områder af på dem.

Samtidig er nogle grønne områder blevet indhegnet for vinteren for at beskytte dem.

Det er områder der bliver meget våde og dem der skråner meget. Disse steder er beliggende på Poulsvej, Arnesvej og det store grønne område ved Krydsvej.

Håber at der er forståelse for dette.    

 

 

Lad os hjælpe hinanden med at passer på de resterende grønne områder ved ikke at kører på dem når de er våde. Det samme gælder rabatterne. Parkering på vejene presser biler der skal forbi ud i rabatten som derved bliver ødelagt.    

Med venlig hilsen    

 

Niels Henning

Vejformand  

Til Grundejerforeningen Højboparken

NK-Spildevand gennemfører i perioden april – september 2018 en registrering af kloaksystemet i Karrebæk og Karrebæksminde.
Registreringen omfatter opmåling af brønde, spuling og TV-inspektion af kloakledninger. I den forbindelse vil der ske fritlægning af brønde og udskiftning af dæksler.

Registreringen sker for at får et overblik over ledningernes tilstand, og for at kvalitetssikre oplysninger om størrelse af ledninger og placering af brønde. Oplysningerne bruges til at udarbejde en saneringsplan for kloaknettet.
Spuling og TV-inspektioner udføres på hovedledninger og ikke på stikledninger.

Perioder for de enkelte arbejder:

Hævning af brønde og udskiftning af dæksler: april - juni 2018. Udføres af Hrj Service A/S
Opmåling af brønde: april - september 2018. Udføres af LE34
TV-inspektioner: medio maj  -september 2018. Udføres af Kaj’s TV-inspektion A/S
(i uge 28-29-30 bliver der IKKE udført spuling og TV-inspektion)

Inden der foretages TV-inspektion bliver ledningerne spulet igennem med en højtryksspuler, som spuler kloakledningerne rene.

Forholdsregler ved højtryksspuling - Undgå vandsprøjt fra toilet og afløb:

Spulingen kan danne undertryk eller overtryk i kloakledningerne.

Undertryk vil ofte suge vandet ud af vandlåsene i gulvafløb eller toiletter. Det betyder at lugten fra kloaksystemet kan trænge ind i ejendommen. Løsningen er at fylde vand i vandlåsene igen ved at lade vandhanen løbe et øjeblik og trække ud i toilettet. Luft derefter ud.

Overtryk vil få vandet i vandlåsene til at sprøjte op omkring gulvafløb og toiletkummen. Disse gener kan undgås eller minimeres ved at lukke toiletlåget og ved at lægge en våd klud over gulvafløbene.
En ekstra sikkerhed vil være at placere noget tungt oven på toilet låget og kluden.

Er der mulighed for at lade dækslet på ejendommens skelbrønden stå en smule åbent, vil både undertryk og overtryk udlignes her, og det behøves ikke at foretage sig andet for at forhindre gener.

Et par dage før spuling får de berørte ejendomme besked ved et informationsbrev i postkassen.

På NK-Forsynings hjemmeside www.nk-forsyning.dk/her-arbejder-vi opdateres information til projektet ” TV-inspektion og opmåling af brønde” løbende.

Med venlig hilsen
Marianne Andersen


NK-Spildevand A/S
Direkte+45 55 78 51 25
Mobil +45 30 92 63 26
man@nk-forsyning.dk

25.06. Der er af trafiksikkerhedsmæssige årsager, indkøbt 5 stk. vejbump som er blevet monteret påkrævede steder  – herunder Højbogårdsvej og Tomsvej samt 1 skilt med spejl. Prisen for disse sikkerhedstiltag - bump og skilt – er ca. kr. 18.500,00, men det er jo desværre nødvendigt, da alt for mange ikke overholder hastigheden på 20 km i området.

I området ved bommen på Højbogårdsvej er der desuden blevet etableret mulighed for at parkere på fællesarealet da P-forhold for beboere ikke har været optimale. 

Bestyrelsen håber med disse tiltag at forbedre forholdene – trafikalt og sikkerhedsmæssigt – til glæde for alle vore beboere.

01.08. Montering af ny bom på Højbogårdsvej er nu færdig og fungerer. Adgang kan bestilles her.    

24.08. Vi har netop modtaget besked fra laboratoriet om, at badevandet ved Vesterhave og Bjørnebæk IKKE længere har forhøjet bakterieniveau.        

 

Skilte med ”Badning frarådes” vil blive taget ned hurtigst muligt, for det er igen er trygt at hoppe i vandet her. Det sammen gælder Enø Strand og Dragsbjerg Strand. 

20.08. Kære medlemmer!

Kortoversigt over jeres anpart er nu sendt ud fra landmåler. Desværre har landmåler i sit følgebrev anført det som ”Andelssbevis” ( han mener bevis på anpartens størrelse )  i stedet for ”Kort over anpartsstørrelse”, og som vi skriver i vort medfølgende brev, vil det nye anpartsbevis blive udsendt senere til jer.  Denne information for at undgå misforståelser.

Bestyrelsen

Hej alle

Mht affaldsordningen skal der være 100% enighed i foreningen dvs alle 456 anpartshavere skal ønske samme ordning, og da vi alene i bestyrelsen har forskellige holdninger er det jo umuligt. Vi har arbejdet hårdt på af få lov til flertalsafgørelse på generalforsamling, men svar fra kommunens jurister er, at alle 456 skal være enige. Derfor er det kommunen der afgør, hvad der sker i vores område, og jeg kan kun henvise til deres skrivelse, hvoraf det fremgår at så bliver det 2-sæksløsningen. I øvrigt opretter kommunen et callcenter med 8 medarbejdere, der udelukkende skal tage sig af henvendelser fra borgere med spørgsmål i fm renovationsordningen. Til orientering er vore naboforeninger med langt mindre antal medlemmer heller ikke 100% enige, hvorfor også der, bliver det den løsning kommunen vælger.

Venlig hilsen

Jens

20.08. Næstved kommune fraråder badning fra Vesterhave, Bjørnebæk og Strandgård strand ved Klinteby på grund af de har fundet forhøjede E-coli og Enterokokbakterier i vandet. Kommunen skriver, at de fraråder at man går i vandet ved disse strande, da der netop er fundet forhøjded E-coli og enterokokbakterier i vandet.

Det er uvist, hvad der har forårsaget forureningen, men der er sandsynligvis en sammenhæng mellem den sidste tids megen regn efter en lang tørkeperiode samt meget blæst.

 

Der vil nu blive sat skilte op, og vi giver besked når man igen kan tage en dukkert uden at frygte en omgang tynd mave.

 

 

Såvidt info fra Næstved Kommune.   

 

 

2018-juni    

Som det fremgår af referat fra bestyrelsesmøde har bestyrelsen besluttet at indkøbe ny bom til erstatning for den gamle på Højbogårdsvej. Det bliver en bom med elektronisk åbning samt med sikring for, at det kun er beboere i vort område, der kan aktivere bommen.

 

 

Juni 2018

Kære medlemmer!

Tag venligst en tur på stranden og se foreløbig resultat af foreningens lange og seje træk sammen med andre gode kræfter for at få en fornuftig strand. Vi håber på vi kan holde det bedst muligt sæsonen over, men er naturligvis også afhængig af kommende vejrforhold. God sommer!

Bestyrelsen   

 

 2018-07-25

Hej - lige en reminder om, at nu er Vesterhavestranden nærmest tilbage til fordums tider med masser af badegæster - familier med børn - turister - masser af sol - DEJLIGT! - og badebroen fungerer perfekt og som en magnet - rigtigt dejligt for alle - fastboende som feriegæster... Kom selv ned og se - eventuelt nyd solnedgangen der også! Fantastisk!

Se Jenses indlæg på Facebook om stranden.    

Marts 2018        

Fra oktober 2018 indfører kommunen ny renovationsordning i bl.a. vores område. Det vil medføre, at hver andelshaver skal have 2 affaldsstativer, idet der vil blive tale om afhentning af 2 sække ved hver adresse, medmindre alle 456 andelshavere melder sig til  samme anden løsning. Det kan ikke vedtages ved flertalsafgørelse – alle skal være enige såfremt man ønsker anden løsning end 2 sække. Kommunen sender yderligere information (er udsendt).

Link til Kommunens forslag.       

 

 

 

Maj 2018

I forbindelse med klager over al for stor hastighed på  Højbogårdsvej har bestyrelsen besluttet at se på muligheden for at etablere vejbump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen fra Brentebakkevej til nuværende bom.

Samtidig arbejdes der på at udskifte nuværende bom med elektronisk styret bom, således hele foreningen vil have mulighed for at køre til/fra foreningens område fra Brentebakkevej. Det vil blive med åbning via f.eks. app på telefonen således at kun medlemmer af foreningen vil kunne benytte adgang til området. 

 

 

 

Den nuværende bom vil i lighed med sidste år, blive åbnet i løbet af sommeren i forbindelse med store arrangementer i Karrebæksminde.”

 

 

 

Jens 

 

Maj 2018

Afsætning af grunde med rør i skel er i gang og vil ske løbende de følgende uger. Når vi er færdige, vil alle modtage skitse over egen grund med påført mål. Har i spørgsmål, kan i kontakte Niels Henning Rasmussen på mail NHR.epost@gmail.com eller tlf. 20101417.

 

Marts 2018

Info vedrørende kontingentopkrævning.

Bestyrelsen har besluttet at kontingentopkrævning fra og med 2018 og fremefter,  udsendes inden frist for indsendelse af forslag til generalforsamling,  så det er muligt at se, at forslaget kommer fra medlem af foreningen.

 

Der har tillige tidligere været problemer med adgang til generalforsamling for medlemmer, der ikke havde indbetalt kontingent, og som sådan ikke var medlem af foreningen og således heller ikke har adgang til generalforsamlingen. Jævnfør foreningens vedtægter har et medlem i restance ingen medlemsrettigheder.

Vh

Jens

 

feb. 2018 Forslag til Lokalplan 062 for Havne- og turistformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde er vedtaget af Næstved Byråd.Der har været borgermøde i Karrebæksminde den 25. januar og der er nu offentlig høring frem til den 13.marts 2018. I kan læse meget mere om lokalplanen her under på følgende links.

 

 


feb. 2018 Opmåling og afmærkning af grundene er i fuld gang.      

 

Som nogle nok har opdaget er landmåleren begyndt at afsætte veje og fællesarealer som det første. Hvis dette skulle give anledning til spørgsmål, kan i sende dem til Niels Henning på mail: nhr.epost@gmail.com eller ringe på 20101417.  

 

feb. 2018 Fibernettet kommer ikke til Højboparken.

Vi har ikke opnået den nødvendige tilmelding til at få fibernet til Højboparken. Vi nåede kun små 60% så derfor lukkes projektet fra Fibias side. De er dog ikke afvisende for at forsøge igen på et senere tidspunkt.

Vi opfordrer derfor nye anpartsejere at tilmelde sig. Dette kan ske til bestyrelsen. 

 


25-10-17 ADVARSEL OM INDBRUD             

 

Der har lige været 3 indbrud på Tinasvej og 1 på Tomsvej i den forløbne uge. Alle tæt på Brentebakkevej. Så vær derfor opmærksom på mistænkelige personer i området. Det vil nok også være en ide at tjekke sommerhuset for at se om der har været ubudne gæster. Giv gerne besked til bestyrelsen hvis I ser der har været indbrud i et hus, så skal vi prøve at formidle kontakt til ejer.     

 

 

17-7-17 Tip: TANG kan også bruges til gødning det indeholder masser af næringsstoffer. Hent tangen (ganske gratis og alt det du vil) efterår. Lad det ligge vinteren over så saltet skylles ud. Plant derefter fx kartofler eller brug det i aspargesbedet