Bestyrelsesmøder 2016 nr. 87-95

Referat 

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 87

Lørdag d. 9 januar 2016 kl.09.00

Hos Birgit Rasmussen, Kalbyvej 19, 4684 Holmegård

Afbud fra: Gerda

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer:  Jens

Godkendelse af  referat nr. 86: godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra kassereren:

Regnskab fremlægges og gennemgås.

Maskinparken er nu solgt.

Budget for 2017 fastsættes

Meddelelser fra formanden:

 • Gennemgangen fra Lundegården til Højbogårdsvejen er nu lukket.
 • Orientering om sag på Ibsvej vedr. grundstørrelse
 • Løse hunde er et problem. De skal holdes i snor
 • Der skal foreligge en myndighedstilladelse før vi kan få afklaret projekt strandfodring

Meddelelser fra udvalg:

Intet fra Brentebakkeudvalget,

Der er sendt breve til de andelsejere der har skraldespande, sten og postkasser udenfor deres andelsgrund (på vejen) . De bedes venligst være fjernet inden 1 april 2016

Der er fortsat problemer med træer der ikke bliver beskåret trods henvendelse om det.

Der er nu ny bom ved stranden for enden af Vipsevej.

Hegnet rundt om søerne er repareret.

Parkering på vejene er fortsat ikke tilladt. Dette respekteres ikke. Så husk

PARKERING PÅ VEJENE ER FORBUDT

Byggesager:

Orientering om verserende sager hvor de implicerede ejere er adviceret.

Opsamling fra sidste møde:

 • Går lokalplan forud for vedtægter og ordensregler?

Punktet udsættes til næste møde.

Den 11 januar 2016 er lokalplanen  på dagsorden i kommunen Plan og ejendomsudvalg. Derefter skal den i offentlig høring

 • Badebro

I April skal digeudvalget have møde om tang problemet.

På nuværende tidspunkt er projekt badebro sat lidt i bero da vi er afventende i forhold til strandfodring og hvad dette medfører for vores strand. Det er svært at finde badebro type, beliggenhed mm når vi ikke ved hvordan strandforholdene bliver efter strandfodring.

Eventuelt:

Arealoverførsel på stien fra Højbovænget til Brentebakkevej er nu på plads. Det kostede 12.000 kr.

Der er mange huller på vejene nu. De bliver udbedret når vejret bliver bedre.

Det kan ikke undgås at vejene bliver påvirket af vinteren og det våde føre.

Generalforsamling 1 maj 2016 på Smålandshavet  

Næste møde: 17 marts 2016

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 88

Torsdag d 17 marts 2016 kl. 15.30

I foreningshuset

Afbud fra: Gyda og Gerda

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr: 87, godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra formanden:

Der er en verserende sag om åbning til Lundegården. Den af Lundegården opsatte låge er fjernet igen ved selvtægt,  og formanden Hans Henrik meddeler os at vi må indkalde til hegnssyn for at få lukket igen.

Vi rådfører os i første omgang med en advokat for bla at få vished om vi skal have hegnssyn

Generalforsamling:

 • Regnskab: Der var nogle kommentager og rettelser til regnskabet
 • Indkaldelse m. dagsorden: rettelse til pkt 5

5,1 Forslag fra bestyrelsen

5.2  Forslag fra Dorte Marvin

      5,3 Forslag fra Helle Wisler

 • Skriftlig beretning:

Kommentaer mm diskuteres og tilrettes.

Salg af grund og lade:

Møde 12 april 2016 om evt. salg

Meddelelser fra kassereren:

Praktisk information vedr. generalforsamlingen.

Byggesager:

Orientering om byggesag.

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget: Jens deltog i møde 8 marts. Vi ser på regnskabet.

Vejudvalg: Der er blevet repareret nogle veje i feb.

Parkeringsforhold langs krattet på Vibsevej. Udsættes til næste gang

Opsamling fra sidste møde:

 • Går lokalplan forud for vedtægter og ordensregler?

Den til enhver tid gældende lokalplan går forud for vedtægter og ordensregler

Næste møde: 1 maj generalforsamlingen kl 8.00

Eventuelt:

Vi rykker kommunen for et møde om tangproblemet. Vi har intet hørt endnu.

Dato og formandens underskrift:

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 89

Søndag d. 1 maj 2016 efter generalforsamlingen

Afbud fra: Gerda

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Gyda

Godkendelse af  referat nr: 88

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Velkommen til :

Vores nye formand Jens som jo er i bestyrelsen. Vi er rigtig glade for at du sagde ja til at være formand.

Derudover siger vi ”velkommen” til vores ”gamle” formand Erling som bestyrelsesmedlem Vi glæder os til samarbejdet.

Kontorvagter: kl. 10.00-11.00

5 juni: Per

19 juni: Helle

3 juli: Birgit

17 juli: Erling

7 aug: Jens

21 aug: Gyda

4 sep: Jeanette

18 sep: Birgit

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Jeanette

Vejformand: Per

Vejudvalg: Per og Birgit

Byggeudvalg: Gyda, Jens og Erling

Brentebakkeudvalg: Jens

Digeudvalg: Jens

Sekretær: Jeanette

Formand: Jens Petersen som er valgt på generalforsamlingen

Kasserer: Birgit Rasmussen som er valgt på generalforsamlingen

Eventuelt:

Næste møde: Onsdag d 18 maj 18.30 i foreningshuset

Dato og formandens underskrift:

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 90

Onsdag d. 18 maj kl 18.30 2016

I foreningshuset

Afbud fra: Bitten og Erling

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr. 89: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra formanden:

Der er observeret en bjørneklo ved pumpehuset, Langelinie.. Der tages hånd om det.

De væltede vejskilte er blevet rettet nu.

Meddelelser fra kassereren:

Regnskab fremlægges.

Generalforsamling næste år bliver 7 maj 2017

Teknisk forvaltning oplyser at de er i gang med  Lokalplanen og at de på nuværende tidspunkt i gang med Enø.

Toiletbygning ventes færdig 1. juli. Den kommer til at ligge ml Søfronten og Langelinie på Kommunens del af strandengen.

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg:

Der er sat  nye skilte op og de vætede er blevet er rettet.

Der kommer støvbinder på vejene.

Orientering om medlemssager.

Digeudvalget:

 Møde 13 april vedr. digets tilstand. Der er foretaget kontrolopmåling af koterne, og resultaget af denne har ikke givet anledning til problemer. Dette følges op næste år på digemøde i april.

Byggesager: Orientering om verserende byggesager

Opsamling fra sidste møde: Intet

Parkering ved Vipsevej:

Th for Spejdervej/Melausvej. Kunne der sås græs i stedet for buskads så det kan bruges til fællesareal.? Diskussion om dette. Der er både for og imod. Måske ikke så smart da badegæsterne udefra nok vil bruge pladsen som parkering. Vi vil arbejde på at finde en løsning i forhold til P plads for vores egne medlemmer.

Herreløse/ vilde katte: 

Vi har et problem med vilde katte. Forslag om indfangning og aflivning af vilde katte var oppe på generalforsamlingen, og vi bliver vi nødt til at fastholde generalforsamlingens afstemning som er imod dette. Afstemningen gik bla. også ud på genudsættelse af de vilde katte i steriliseret tilstand. Dette er bestyrelsen ikke for. Vi arbejder videre med et nyt forslag med anden ordlyd til næste generalforsamling. Vi opfordrer til ikke at fodrer de vilde katte.

Oplysninger om og til medlemmer:

Hans Henrik, Formand for Lundegården beklager tilstanden med tang sidste år, dette skyldtes bla. manglende kontrol.

15 juni starter tangrydning derefter ryddes der efter behov indtil skoleferien slutter. Jens kontrollerer i dialog med Lundegaarden, at det bliver gjort. Det er svært at komme af med tangen. Vi skal måske til at køre til Køge med tangen. Der skal fremover også tages tangprøver til klassificering af den – i år betaler kommunen for denne prøvetagning, men fremover skal grundejerforeningerne selv betale for dette.Klassificering kan være afgørende for, hvor vi kan komme af med tangen. Vi afventer resultatet af prøvetagningen for i år.  Alt dette besværliggør og gør det meget dyrere at få tangen fjernet.

På Enø gøres ren for tang 1 x ugl.

Løse hunde på stranden er ikke ok. På Enø må der ikke være hunde nu,  så derfor kommer der flere hunde her. Hunde skal holdes i snor. 

Evtl. salg af vandværksgrunden. Der har været indledende møde, og bestyrelsen arbejder videre med dette.

Eventuelt:

Vi videregiver ikke adresser på vores medlemmer til andre. Flere har prøvet at få oplyst dette.

Næste møde:

24 sep. Hos Jens Lærkevænget 20 kl 9.00

14 januar 2017 hos Birgit kl 9.00

15 marts 2017 i foreningshus 18.30

Derudover efter behov.

Dato og formandens underskrift:

 Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 91

Torsdag d 21 juli 2016 kl.19.00

Foreningshuset

Afbud fra: Helle og Erling

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer:  Gyda

Godkendelse af  referat nr. 90: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Evaluering/historik tangaftale samt fremadrettet strategi og plan for evt. ny aftale:

Der har været store problemer med at komme af med tangen i år, det har virkelig været op af bakke. Miljø og teknik Næstved har fået nye regler der indebærer at vi ikke som tidligere år kan komme af med tangen. Bortkørsel af tang er derfor blevet en meget dyr udgift og besværliggjort. Svært at finde aftager til tangen. Lundebakkens grundejerforening har gjort indsigelser mod at være med til at dække udgifter til strandrensning.

Hvad vil vi fremadrettet ofre på at få bortkørt tang?

Er det badebroer vi bliver nødt til at satse på?

Vi taler om forskellige alternative muligheder og hvad det indebærer.

Det har været et kæmpe arbejde for Jens med bla. langt over 100 mails, 5-6 møder samt mange telefonsamtaler vedrørende tangen.

Brentebakkeudvalget varetager strandrensning og fordeling af udgifterne.

Da stranden er tilgængelig for alle mener vi ikke at vi skal ”hænge” på udgifterne. Det må være i både turistforeningens og Næstved kommunes interesse at stranden fremstår fin og ikke fyldt med tang. Der er nok flere udefrakommende turister der bruger den i ferietiden end sommerhusejere. Vi vil gerne have at  Næstved kommune tager ansvar for stranden også. Hvad har de ellers bygget en ny toiletbygning for? – det er ikke til sommerhusejerne.

Jens viser eksempler på hvad andre grundejerforeninger betaler til strandrensning, det er ikke småpenge vi taler om.

Jens kontakter havnen for at høre, om de har hørt fra kystdirektoratet angående tilladelse til strandfodring og vil presse på for at få strandfodringen  så hurtigt som muligt så vi kan se om det vil afhjælpe problemet. Næstved havn har jo lovet at foretage dette.

Jens vil indkalde til møde i Brentebakkeudvalget for fremadrettet at få fælles indsats omkring tang og med senere møde med kommunen for fremtiden for stranden.

Byggesager:

Vi behandler 2 byggesager.  

Formanden orienterer:

 • Verdens mindste broløb afholder finale i september med 100 deltagere, som løber i spredt flok. De har spurgt om de må løbe på diget? Vi giver tilladelse med forbehold for at det kun er for iår og at diget naturligvis ikke må beskadiges.
 • Tovholderne fra Næstved Komune har forespurgt om eventuel tilladelse til at  bruge vores område til P ved cykelløbet  31 juli. Vores område er privat så det giver vi ikke tilladelse til. Hvem er ansvarlig for evt, skade på vejene mm.?  Kl. 11.30-12.30 er Karrebækvej lukket fra De Hvide Svaner til broen. Følg med i pressen og vær forberedt på at der vil være problemer med kødannelse hele weekenden.

Næste møde:

24 sep. 2016 hos Jens Lærkevænget 14, Næstved

14 januar 2017 hos Birgit kl 9.00

15 marts 2017 i foreningshus 18.30

Derudover efter behov.

Dato og formandens underskrift:

Referat 

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 92

Lørdag 24 sep. kl.09.00 2016

Hos Jens Lærkevænget 14 Næstved

Afbud fra: Erling

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Bitten

Godkendelse af  referat nr. 91: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra kassereren: Regnskab fremlægges  

Opmåling af grunde: Pga. en verserende sag om opmåling af grund af landinspektørfirma, vil vi gerne have en snak med firmaet om dette.

Opmåling er et problem nogle steder da der er begået selvtægt ved at fjerne markeringsæle inden grundejerforeningen har accepteret dette.

Der er ikke tale om ejendomsgrænser men om brugsgrænser som foreningen har mulighed for at finde og afsætte.

Det er vigtigt at  en fra bestyrelsen  er med ved opmåling, der ellers ikke vil være gyldig. Markeringsrør må ikke fjernes uden tilladelse. Vi vil aftale et møde med landinspektør om hvordan vi håndterer opmålingerne.

Gyda aftaler møde med landinspektør.

Meddelelser fra formanden:

Lokalplan: Der er nu kommet det 3. udkast med ændringer til lokalplanen. Vi gennemgår den og kommenterer rettelserne og kommer med tilføjelser. Jens, Per og Jeanette tager til møde med Plan og Ejendomsudvalget, Rådmandshaven 29/9-2016

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg: Sivene i søerne er blevet klippet af produktionsskolen.

”Vejvandring” udløste ca. 80 breve til andelsejere med en venlig henstilling om at overholde ordensreglerne. Der er mange træer der trænger til styning og hække der skal klippes mm.

Byggesager: Orientering om byggesager

Opsamling fra sidste møde:

 • Parkering ved Vipsevej: Der er nu et kratområde som vi syntes skal bevares ind til videre.
 • Salg af vandværksgrunden: Vi vil kun sælge grunden med vejen – svært at sælge vejen alene! Vi afventer et bud fra vandværket.

Der er aftalt vedligeholdelse hvor vi betaler for vores stykke.

Værdimængde er opgjort 50:50 i forhold til Lundegården ved evt. forhøjelse af diget.

Fordeling af udgifterne vedr. diget: Aftalen om fordeling af de fælles udgifter. Hvordan er den nu? Andre foreninger fordeler efter koter.

Søen ved Langelinie: Der er set alger og døde fisk i søen. Dette er pga iltmangel og den øgede aljevækst er et normalt fænomen .Fiskene er meget sarte overfor dette, men på længere sigt vil søen blive klarere end den er lige nu. Hvis der bliver smidt for meget brød ud vil dette også  forurene søen Søen er selvregulerende dvs begge søer er forbundet med hinanden og der bruges ikke pumpe. Der har på et tidspunkt været et tilstoppet rør som Per har ordnet.            

Eventuelt: Vi vil gerne have de andre foreninger og kommunen med på ideen om en badebro.

Vedr. strandfodring –  vi mangler svar fra havnen på undersøgelser om strømforhold.  De ved ikke endnu, om der bliver noget sand der skal fjernes, som vi kan bruge til strandfodring.

Kan strandfodring være en ide stadigvæk. Flere instanser mener nu, at det ikke er en sikker gevinst. Man har fået melding fra firma Robæk, der stod for digebyggeriet, at det eneste der kunne afhjælpe tangproblemet var at fjerne den. De mener ikke, at strandfodring hjælper.

Vi taler om opmåling af grunde.  – gps system med kordinaler, som kan bruges af kommunen ved byggeansøgninger mm. Når der bygges nyt skal grunden opmåles.

Vi skal til møde med borgmesteren Carsten Rasmussen og udvalgsformand Søren Revsbæk 15/11-2016 vedr. tang på Vesterhave. Drøftelse om løsningsmulighed for sommeren 2017

Næste møde:

14 januar 2017 hos Birgit kl 9.00

15 marts 2017 i foreningshus 18.30

Dato og formandens underskrift:

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 93

Søndag 23.10.2016 . kl. 10.00

Foreningshuset

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Afbud fra: Jeanette

Fraværende: Bitten, Gerda, Erling

Ikke indkaldt: kasserer Birgit Rasmussen ( medlem af vandværkets bestyrelse )

Referent.: Jens

Emne: Vandværkets tilbud på køb.

Man vurderede at det indkomne tilbud fra vandværket virkede noget lavt i forhold til vurdering foretaget i 2015, og da ingen af de tilstedeværende har erfaring med salg af fast ejendom, besluttedes det for sikkerheds skyld, at få en ekstra vurdering hurtigst muligt, så bestyrelsen kan forholde sig til 2 vurderinger inden beslutning om svar på tilbud gives til  vandværket. Per var imod denne beslutning.

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 94

Mandag d 31/10 2016 kl 19.00

I foreningshuset

Afbud fra: Gerda

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens:   

Suppleant indtræder i bestyrelsen frem til næste generalforsamling iflg. Vedtægter: Bitten

Konstituering af kasserer gældende frem til næste generalforsamling iflg. Vedtægter: Jeanette

Mødet er indkaldt idet foreningens kasserer Birgit Rasmussen har valgt at udtræde af bestyrelsen på grund af manglende indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 93 der omhandlede salg af grund til vandværk. Til orientering er Birgit medlem i vandværkets bestyrelse.

Konstituering af udvalg og poster:

Vejudvalg: Gyda og Per

Næstformand: Bitten

Sekretær: Bitten

Dato og formandens underskrift:  

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 95

Onsdag den 30. november 2016 kl. 19.30.

I foreningshuset Krydsvej 49A  4733 Karrebæksminde.

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen og Bitten Pedersen

Suppleant: Gerda Boksa

Referent.:  Bitten

Valg af  ordstyrer:  Erling.

Godkendelse af  referat nr. 94:   OK

Godkendelse af dagsorden:   OK

Meddelelser fra formanden:

-          Materiale er afhentet hos afgået kasserer, bankerne er blevet informeret, underskrifter og overtagelse er sket..

-          Info vedr. Tangmøde afholdt den 8.11.16. Deltagere borgmester Carsten Rasmussen, Søren Revsbæk Tekninsk udvalg, Næstved Turistforening, Grundejerforeningerne Lundebakken, Lundegården, Horskær, Højboparken, Højbogård, Søfronten, Næstved Havn. Søren Revsbæk oplyste, at på møde i udvalget 10.08.16 var tangproblematikken også på programmet, og det blev vedtaget, at der skal foretages en vurdering af, om der skal afsættes beløb til foranstaltninger vedr. tang på Vesterhave Strand. Det blev påpeget at det var privat strand og ansvaret for tang ligger hos grundejerne på Vesterhave. Kommunen har i en 10-årig periode været behjælpelig med strandrensning. Mulige løsninger som administrationen hos kommunen har arbejdt med: Bortskaffelse ved slam til landbrug og boldbaner, Biogas – Hashøj forventes at kunne tage tang fra 2017 mod betaling. Tangen skubbes ud – det kan man på Enø, og det er også løsning i Vordingborg. Der er ikke en forventning om, at tang generelt vil forsvinde fra området ved højvande. Forslag om iværksættelse af test om fodring af stranden fx med sand fra Smålandshavet. Dette skal vurderes af Kystdirektoratet. Det blev besluttet at Teknisk udvalg vurderes sagen, når det er undersøgt, hvor meget det vil koste med de drøftede løsninger, og ser på, om det er relevant at foretage beregninger af sand og miljøproblematikker. Administrationen kontakter Kystdirektoratet, der er myndighed for stranden i forhold til strandfodring og andre tiltag. At der arbejdes med et forslag til en plan for 2017 og grundejerforeningens økonomiske bidrag hertil. Der afholdes et møde mellem parterne og administrationen i begyndelsen af 2017.

-          Info vedr. Møde i Karrebæksminde Erhverv. Tangproblematikken blev også her berørt. Der er et godt samarbejde mellem kommunen og alle andre interessenter.

Næstved kommune rykkes for en udgiftsfordeling vedr. tang sommer 2017.

-          Project Badebro: Der arbejdes stadig frem mod én etablering . Håbet er allerede i 2017. Der søges tilladelse hos kommunen og Jens vil tage kontakt til alle andre interessenter om evtentuel deltagelse i investeringen.

-          Lokalplanen: Er for nuværende  til høring indtil 5. januar 2017.

-          Der er modtaget et forslag til næste generalforsamling vedr. opmåling af samtlige grunde.

-          Møde netop holdt med Karrebæk vandværk vedr. salg af  Vandværksgrund og bygning. Salg er aftalt og med overtagelse den 1. januar 2017.

Meddelelser fra kassereren:

-          Regnskabet blev gennemgået til d.d. – taget til efterretning.

-          Der er på nuværende tidspunkt  9 medlemssager vedr. manglende betaling + én til incasso.

-          Formanden udtrykte en STOR tak til Jeanette og Helle for det store arbejde de havde gjort den sidste måned.

Meddelelser fra udvalg: Intet.

Byggesager: Der er et par sager til opfølgning

Opsamling fra sidste møde: Ingen sager.

Næste møde:

Lørdag den 14. januar 2017 i foreningshus kl. 09.00

Onsdag den 15. marts 2017 i foreningshus kl. 18.30

Eventuelt:

-           Bitten havde to forslag med til et nyt arkivsystem, havde indhentet priser på begge. Det blev besluttet at Bitten indkøber og fortsætter arbejdet med oprettelsen af nyt arkiv. Det færdige resultet til være let tilgængeligt for enhver siddende bestyrelse.

Dato og formandens underskrift: