Bestyrelsesmøde 2020

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 118

Torsdag 9/1-2020 kl. 18.30 I foreningshuset

Afbud fra: Erik og Erling

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Allan

Godkendelse af  referat nr. 117: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra formanden: Næstved kommune er blevet kontaktet af et firma, der vil laveflydespærre ud for kysten som forsøgsordning til en maxpris af kr. 50.000,00. Der skal først undersøges hvilke tilladelser en flydespærre kræver fra kystdirektoratet. Derudover skal de  indvolverede grundejerforeninger indformeres. De 50,000 kr. vil blive taget ud af de 300,000 kr. der er afsat til fjernelse af tang.  Vi afventer dato for et møde med kommunen.

Næstved Kommune har skrinlagt strandfodrings projektet, da det bla ville give for mange problemer i sejlrenden i form af tilsanding og efterfølgende oprensning.

Vi har fået en henvendelse i januar fra Fibia. De vil gerne nedgrave fibernet. Der er møde 15 januar kl 15 i Haslev. Allan deltager. Vi er interesseret i hvad de kan tilbyde og hvilke krav de stiller mm.

Meddelelser fra kassereren:

Fremlægger regnskab.

Der er ingen kontingent restancer

Meddelelser fra udvalg:

Digeudvalget har holdt  møde d. 28 dec. Alle er enige om, at det skal være et fællesprojekt at arbejde på forhøjelse af diget. Næste møde er i marts. Man vil i første omgang undersøge om det kan lade sig gøre at lukke hullet ved broen/kuglen ved at etablere kotehøjde som voret nuværende dige.

Brentebakkeudvalget: Der er fremlagt regnskab.

Lindetræerne skal beskæres.

Vejudvalget: Alle har reageret positivt på de breve der er sendt ud vedrørense manglende vedligeholdelse.

Vejene lider under al den regn der er kommet. Vi håber de trods alt er bedre end sidste år, da vi nu får de mest benyttede veje ordnet 2 x mdr. Vi opfordrer alle til at køre ekstra forsigtigt og tage hensyn.

Opsamling fra sidste møde: intet

Hastighedsmåler gennemgås  v. Niels Henning

Den hastighedsmåler der gennemgås er magen til den der er ved broen/græshoppen. Den kan vise smiley eller hastighed. Hastighedsmåleren kan måle op til 150 m – tidspunkt – retning – dato – tid. Prisen er 17.000 + moms.

Niels Henning undersøger yderligere flere forskellige praktiske ting før vi evt. beslutter os for at købe en.

Næste møde: torsdag d. 19 marts kl 18.30

Eventuelt: Skraldespandene på stranden er fyldt. Det er Næstved kommune der har ansvar for at tømmer dem. Jens kontakter kommunen.

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 119

Afholdes pr. mail pga Corona virus

Referent.: Jeanette

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Godkendelse af  referat nr. 118: godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra formanden:

Digeudvalg: Niels Henning, Allan og Jens har været til NIRAS kystdag i Århus og hørt om klimasikring og højvandsbeskyttelse. Det var et særdeles interessant møde,som gav stof til eftertanke omkring problemstillingerne og aftaler foreninger – kommuner – processer etc.

Klimaforandringer medfører, at der kommer højere vandstand i havet og mere vand i byerne. NIRAS er en af Danmarks førende virksomheder indenfor klimasikring, kyst- og højvandsbeskyttelse. Kystbeskyttelse dækker erosions-og højvandsbeskyttelse, som lovmæssigt hører under samme lov, men teknisk set er vidt forskellige at beskytte sig imod

Informationer og data fra dette møde vil blive medtaget i digeudvalgets arbejde fremadrettet.

Brentebakkeudvalg: Niels Henning og Jens deltog.

Jens og Niels Henning har deltaget i Karrebæksminde forum, Karrebæksminde erhvervsforening.

Meddelelser fra kassereren:

Alle har fået tilsendt regnskab

Meddelelser fra udvalg:

Vej og byggeudvalg:

  • De grønne områder har været voldsomt belastede i denne vinter på grund af det meget vand og derfor er flere blevet spærret af.
  • Nedgravning af fibernet er snart færdigt. Udførsel af arbejdet er ummiddelbart gjort nænsomt. Der vil blive fulgt op omkring reetablering af græs m.m.
  • Vi har selv klippet ned ved den lange sø efter ønske fra beboerne samt repareret de veje som var værst.
  • Vi har i øjeblikket en sag kørende vedr. manglende vedligeholdelse hvor advokat er indblandet.

Forslag til behandling på Generalforsamlingen 24 maj 2020

Det blev vedtaget med 6 for og 1 imod,  at vi fremlægger forslag fra bestyrelsen på generalforsamling. Revideret tekst udsendes til godkendelse.

Opsamling fra sidste møde:

Hastighedsmåler, status:

Niels Henning har fået en pris for model 230 SI med 4 stk. blink på 24.250 kr. med moms. Fra INFRA GROUP DANMARK.

Den uden blink koster 21.250 kr. med moms.

Fremtidige opgaver vedr. vedligeholdelse af området

Der er flertal for at der arbejdes videre med præcisering af de opgaver der skal indgå i tilbudsgivning i forbindelse med ny kontrakt da vores nuværende kontrakt udløber i år.

50 års jubilæum

Grundejerforeningen har 50 års jubilæum i 2022 I forbindelse med jubilæet, er der nedsat et lille jubilæumsudvalg, bestående af Erling Skov og Hans Høg. Der arbejdes bl.a. med et jubilæumsskrift, med foreningens historie, hvorfor der hensættes et beløb til denne i budget 2021. Hvordan vi fejre selve jubilæet vil vi arbejde på fremadrettet.

Eventuelt:

Næste møde:

Dato og formandens underskrift:

REFERAT
GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN
Bestyrelsesmøde nr. 120
Tirsdag d. 7 juli 2020 kl. 18.30
Lærkevænget 14 Næstved
Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Jens Petersen, Niels
Henning Rasmussen, Helge B. Pedersen, Allan Høgsbro
Suppleant: Palle gammelmark og Erik Larsen
1. Referent.: Allan
2. Valg af ordstyrer: Jens
3. Godkendelse af referat nr. 119: godkendt
4. Godkendelse af dagsorden: godkendt
5. Meddelelser fra formanden:
Tang: Fralands vind har pt. været årsag til at tangen delvis er forsvundet fra vores område.
Tangen kommer igen så der arbejdes stadig med Næstved kommune og privat firma om
fjernelse af tangen.
Fibia: Mangler stadig en del tilslutninger. Er ledningen gravet ned hvor man har sit
sommerhus, vil man i løbet af sommer/efterår modtage en mail når man er klar til at få
installeret boksen.
Affaldsstativer: Rottedebat med Næstved Kommune: Affaldsstativer skal være godkendt af
Kommune
6. Meddelelser fra kassereren:
Der arbejdes på, at få indført betalingsservice.
7. Meddelelser fra udvalg:
Digeudvalg: Møde i digeudvalget. Der arbejdes på, at få et færdigt projekt til
digeforbedring. Et ønske er, at diget forhøjes. Som tidligere nævnt medfører
klimaforandringer, at der kommer højere vandstand i havet og mere vand i byerne. Et
digetforhøjelse på 40 – 50 cm vil ikke være urealistisk!
Vejudvalg: Enkelte verserende sager vedrørende nabo mod nabo.
Der opfordres kraftig til, at følge foreningen ”Ordensregler”.
Vejene vedligeholdes løbende.
Vejbump og nye chikaner har vist sig, at være en god løsning.
Der køres dog stadig for stærkt, så vi opfordre endnu engang til, at man overholder den

anførte max. hastighedbegrænsning.
8. Opfølgning på verserende sager: Der er 2 igangværende medlemssager, som alle i
bestyrelsen er enig i bliver behandlet iflg. foreningens ordensregler.
9. Rotter: På foreningen hjemmeside under fanen ”Sidste Nyt” fremgår det hvordan man skal
forholde sig til bekæmpelse af rotter.
Det koster ikke noget, at få en rottebekæmber ud. Det er kommunen, der står for en
rottebekæmpelse, og du betaler for det over ejendomsskatten.
MEN: Finder rottebekæmperen skader,mangler og fejl i forbindelse med sit besøg, står du
selv for at udbedre skaderne, hvis ikke du har en forsikring, der dækker. Du kan blive påbudt
at reparere kloakken og rottesikre din ejendom. Se også ”videoen” på foreningens
hjemmeside.
10. Byggesager:
11. Opsamling fra sidste møde:
50 års jubilæum: Erling Skov er udtråds af udvalget. Udvalget består fremover af Hans Høg
og Niels Henning Rasmussen.
12. Eventuelt: Ved nye handler fremsendes anpartsbevis og matrikelkort over anparten.
Nye Bestyrelsesmedlemmer:
Kunne du tænke dig, at bidrage til vores foreningsarbejde, så kontakt venligst Højboparken
bestyrelse.
13. Næste møde: 22. sep. 2020 kl. 19.00
14. Dato og formandens underskrift:

 

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 121

Tirsdag d. 22 sep. 2020 kl. 19.00

I foreningshuset

Afbud fra: Erling Skov

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen, Helge Blak Pedersen

Suppleant: Palle Gammelmark og Erik Larsen

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr. 120: ok

Godkendelse af dagsorden: ok

Meddelelser fra kassereren:

Vi har fået regnskab sendt ud.

Lige nu er der 1 skyldner. Ellers er alt meget fint

Meddelelser fra formanden:

1/7 2021 indføres ny affaldsordning i Næstved kommune. Foreningen må indstille sig på den ny affaldsordning. Vi vil i dialog med kommunen om en løsning – eventuelt tage kontakt med andre grundejerforeninger og høre deres indstilling, således at vi måske kan få lidt indflydelse på endelig løsning.

Badebroen bliver taget op i næste uge.

Tv2 har filmet broen i går i forbindelse med fjernsynsprogram, så nu bliver den moviestar.

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg:

Vi har fået henvendelse fra ”rottemanden”. Han vil gerne have et skilt ved søerne med fodring forbudt da der er mange rotter og fodring af fugle og fisk tiltrækker dem. Det er nu sat op.

Der er sat bump op på Monasvej i foråret. Der er skrevet til 16 andelshavere og 9 ud af de 10 besvarelser melder tilbage at de er glade for bumpet.

Digeudvalget:

Der var møde i lørdags hvor Niels Henning og Allan deltog. Første tiltag bliver at lukke ”hullet” ved købmanden/ brohjørnet, således at det får samme kotehøjde ca. 2,05 som vores stranddige. Der er nedsat et hurtigtarbejdende udvalg for at løse dette problem. Næste step bliver så at få etableret enighed omkring forhøjelse af det store dige, og der er pt en del debat omkring dette.  Der arbejdes på at få et forslag, der kan komme med på generalforsamling 2021.

Eventuelt: intet

Generalforsamling:

Vi gennemgår dagsordenen og får styr på alt det praktiske.

Næste møde: 27 sep. 2020 efter generalforsamlingen

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 122

27 sep. 2020 efter generalforsamlingen

Valg af  referent.: Niels Henning

Afbud fra: Erling Skov og Pia Lohse Christensen

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

Godkendelse af  referat nr:

Godkendelse af dagsorden: ok

Velkommen til : Jakob og Pia.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Allan

Vejformand: Erik

Vejudvalg: Erik, Helle, Erling og Niels Henning

Brentebakkeudvalg: Niels Henning

Digeudvalg: Helge, Erik og Niels Henning

Sekretær: Allan

Formand: ? som er valgt på generalforsamlingen

Kasserer: Helge Blak Pedersen som er valgt på generalforsamlingen

Eventuelt: Intet

Næste møde: 24. oktober kl. 10:00 i foreningshuser.

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 123

Dato: 24. oktober 2020 kl. 10:00

I DSI Vesthallen, Kohavevej 10A Hyllinge 4700 Næstved

Afbud fra:Pia og Palle

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Gæst: Hans Høg

Referent.: Allan

Valg af  ordstyrer:  Helle

Godkendelse af  referat nr: 122  og 121

Godkendelse af dagsorden: ja

Meddelelser fra formanden:

Vi har modtaget henvendelse fra Cityparkering angående parkeringsforbud. Bestyrelse arbejder videre med tilbudet som senere kan blive et punkt på generalforsamligen.

Vi har haft besøg af hegnsyn, sag afsluttet.

Meddelelser fra kassereren:

Der skal laves en instruks på bilagskontrolantens opgaver.

Forsikringer tages op til ny gennemgang.

Meddelelser fra udvalg:

 Kontakt med Entreprenør omkring reparation af vej.

Nuværende kontrakt omkring vedligeholdelse af område udløber 31.10-2020.  Ny aftale  inden 1. april 2021.

Jubilæumsskrift.

Højboparken 50 år  9. januar 2022.

Hans Høg gennemgik flere muligheder for et jubilæumsskrift.

Bestyrelse arbejder på at få sammensat en gruppe som kan komme med historik og gamle billeder m.m.

Der arbejdes på af få udgivet en bog (jubilæumsbog)    

Digitalisering af mapper og andet fra skab. Vedtaget.

Lukket Facebook gruppe kun for Højboparkens anpartshavere :

Lukket Facebook oprettes.

Renovering af skilte ved indkørsler til området. Vedtaget.

Gennemgang af Forretningsorden.

Forretningsorden godkendt og underskrevet.

Næste møde:  29. nov. 2020  kl. 10.00

Dato og formandens underskrift: 

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Referat nr. 124

Dato: 29. november 2020 kl. 10:00

Afbud fra: Palle og Pia

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Referent.: Allan.

Valg af  ordstyrer:  Erling

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt

Godkendelse af  referat nr: 123  Godkendt

Meddelelser fra kassereren:Gennemgang af regnskab pr. 31. oktober 2020. Positiv udvikling. Indtil dato har der været mange hushandler.  

Meddelelser fra formanden:  Møde i digeudvalg. Finde løsning for lukning af huller i diget.  Pt. sikret til kote 1,85 m omkring Søfronten , Smålandshavet til broen. Vesterhave er kote 2,05.

Meddelelser fra udvalg: Pile Alle har fået renoveret kloakker. Veje er blevet renoveret. Opsat nye og mere synlige skilte på Brentebakkevej.

Vejudvalg: Tilbud fra Entreprenør til vedligeholdelse af område. Gennemgang af tilbud om vedligeholdelse af vores veje og grønne områder.  

Facebookgruppe Jakob. Facebookgruppe oprettes og åbnes for medlemmer via Sommerhusadresse og mailadresse.

Fejl i Medlemsliste. Hvad gør vi ? Det har ved gennemgang af andelsbeviser vist sig, at der i del tilfælle er uoverensstemmelse mellem grundejerforeningens registreringer og tinglysningen hvad angår ejerskab. De indvoldverede andelshaver vil blive kontaktet og nye andelsbeviser vil blive udstedt efter gældende regler. 

Gennemgang af opgaver for billagskontrollandt af  Helle/Erling. Gennemgåes og evt. tilrettes. Sendes til gennemgang og kommentering inden næste nøde

Næste møde:  21. februar 2021

Jubilæumsskrift.  Under udarbejdelse.

Dato og formandens underskrift: