Bestyrelsesmøder 2017 nr. 96-102

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 96

Lørdag 14. januar 2017 klokken 09.00

Foreningshuset Krydsvej  49A

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen og Bitten Pedersen

Suppleanter:  Gerda Boksa

Valg af  ordstyrer: Jeanette

Godkendelse af  referat nr. 95: OK.  Med Generalforsamling 2017 som selvstændig punkt

Godkendelse af dagsorden: OK

1.        

2.        

3.        

4.        

Referent.: Bitten

Meddelelser fra kassererfunktionen..

-          Budget  2018. Budgettet blev fremlagt behandlet og taget til efterretning.

-          Jeanette undersøger foreningens forsikringer. Det ser ud som om vi er overforsikret. ( Hus, bestyrelsen ovs.)

-          Undersøger hvordan vi kan støtte Fiskerimuseet. Der var enighed om at medlemskab nok var det rigtige.

-          Jeanette gennemgik verserende sager .

-          Jeanette fremlagde ændring og udformning af nye anpartsbeviser.

-          Jeanette fremlagde nye administrationsgebyrer i forbindelse med anpartsbeviser/indmeldelse og besvarelser til ejendomsmæglere. Det blev godkendt og vedtaget af bestyrelsen og træder i kraft pr. d.d. Oplysning om gebyr fås ved henvendelse pr. mail til kassereren.

-          Jeanette er godt i gang med at anrette en liste over alle foreningens kontakter.

SUPER IDÉ.

6.        

5.        

Meddelelser fra formanden:

-           Vedr. salg af vej med lade til Karrebæk Vandværk: Skødet i fm salget bliver snarest underskrevet og fremsendt til tinglysning. Er solgt pr. 1.1.2017.

-          2. møde vedr. TANG er afholdt. Vi afventer udkast til løsningsforslag fra kommunen og derefter vil vi sammen med øvrige grundejerforeninger gennemgå dette og evtl. efterfølgende indkalde til større møde med deltagelse af folk fra kommunen. Vi vil da forsøge at få bedst mulige løsning.

-          Vedr. BADEBRO. Jens, Max  og Erling har været til møde med NBC Marine19.dec. på stranden for at anvise evtl placering.  Vi har  efterfølgende modtaget tilbud – pris 35 m bro dkr. 152.500,00 incl moms. Op- og nedtagning incl. forsikring ca. 15.670,00 incl. moms pr. år. Næste step er ansøgning til Næstved Kommune. Ansøgningen er under udarbejdelse.

-          Der har været afholdt borgermøde i Karrebækshallen vedr. LOKALPLANEN. Der var god forståelse blandt de fremmødte for behov for denne. Indsigelsesfristen løber til den 23.1.17. Cirkatidspumkt for evtl. godkendelse bliver ca. 28.3.17.Man kan se hele lokalplanen på Næstved Kommunes hjemmeside.

-          Der har på det seneste været mange indbrud både i vores område og resten af Karrebæksminde og Enø.

Generalforsamling 2017:  DEN 7. MAJ 2017 kl. 09.30

7.        

8.        

Meddelelser fra udvalg:

-          Brentebakkeudvalget har kontakt med Kommunen vedrørende både TANG og DIGE

-          Per meddeler at han træder ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling.

Eventuelt:

-          Vedr. Katte fra generalforsamlingen 2016.

Næstved kommune vil som en forsøgsordning i 2017 indfange kattene og hhv. sterillisere/kastrere dem, derefter genudsættes de hvis det er forsvarligt.

Byggesager:

-          Vi har fået ét par henvendelser fra lejere. De er blevet henvist til at sende disse til Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed, der ikke behandler sager før lokalplanen er på plads.

10.     

11.     

9.        

Opsamling fra sidste møde:

-           Bitten har anskaffet arkivskab og gjort det klar til at få system i vore andelsbeviser. De bliver nu alle sat i Vejorden, således at bestyrelsen ( byggeudvalg-vejudvalg etc) hurtigt kan gå ind på en adresse og se historikken på denne.

-          Har fået tilbud om administration af forening. Behandles på næste møde.

-          Opmåling af grunde også til næste møde.

Dato og formandens underskrift:

12.     

13.     

Næste møde:

-          Fredag den 17. marts kl. 09.00 i Foreningshuset…

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 97

Fredag den 17. marts 2017 klokken 09.00

Foreningshuset Krydsvej

Afbud fra: Gerda Boksa og Per Larsen

Bestyrelsen: Jens Petersen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Erling Skov og Bitten Pedersen

Suppleanter:  Gerda Boksa

Referent.:   Bitten

Valg af  ordstyrer:   Gyda

Godkendelse af  referat nr. 96:   Godkendt

Godkendelse af dagsorden:   Godkendt

5.        

1.        

2.        

3.        

4.        

Meddelelser fra Formanden:

 Badebro: Har søgt om tilskud forskellige steder. Har indtil nu fået tilsagn om 20.000 kr. fra Næstved Havn såfremt projektet realiseres.

Lokalplan nr. 063: Endelig vedtagelse i Næstved Kommune den 24.april 2017..

Regnskabsassistance: Bestyrelsen har indhentet tilbud om regnskabsmæssig assistance fra vort revisionsfirma. Pris kr. 40.000,00 + moms .Bestyrelsen besluttede at købe assistancen, da foreningens størrelse og det meget store arbejde gør, at foreningen er alt for sårbar, såfremt foreningen står uden kasserer. Det vil tilsikre en langt bedre stabilitet i regnskabsfunktionen for foreningen.

6.        

Meddelelser fra Kasserer:

-         Få ændringer til regnskabet 2016 inden det udsendes til medlemmerne.

-         Revideret prisliste blev fremlagt og godkendt.

-         Verserende sager blev gennemgået. På nuværende tidspunkt er der 2 indkassosager, 2 arvesager og ca. 8 salg…

7.        

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget:

Der var afholdt møde den 28.2. Foreningerne Lundebakken og Horskær ville ikke mere deltage i betaling til tang i den nuværende aftaleform med omkostningsfordeling. Det besluttedes at afvente udspil fra kommunen med løsningsforslag og omkostningsfordeling tang, og så indkalde til nyt møde. Man ville tage betaling for tang ud af udvalges og evtl. etablere et Strandlaug eller tanglaug, der skulle stå for rensning af strand.

Flere af bestyrelserne vil rykke Kommunen igen. Status d.d. – pt  er der ingen som vil modtage tang.

Regnskabsåret bliver ændret til kalenderåret fra 2017. Det kræver vedtægtsændring som vil blive på næste møde i udvalget.

Byggeudvalget:

Ingen presserende byggesager, vi afventer Lokalplanen 063.

Vejudvalget:

 Det går som det skal.

8.        

Generalforsamling 2017:

 Generalforsamlingsindkaldelse/dagsorden blev gennemgået og tilrettet. Samtlige bilag blev også rettet til.

9.        

Opmåling og markering af lejegrunde:

 Bestyrelsen har modtaget et tilbud om opmålimg af samtlige grunde . Det vil blive sat til afstemning på generalforsamlingen.

Eventuelt:

11.     

10.     

Næste møde:

Søndag den 30.4.17 kl. 09.30 i Foreningshuset.

Søndag den 7.5.17 kl. 08.00 forud for Generalforsamlingen.

Søndag den 7.5.17  efter Generalforsamlingen.

12.     

Dato og formandens underskrift:

 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 98

Søndag den 30. april 2017 klokken 09.30

Foreningshuset Krydsvej  4736 Karrebæksminde.

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Per Larsen, Jens Petersen, Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Afbud fra:   Gerda Boksa

Referent.:   Bitten

Godkendelse af dagsorden:

-           Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat nr. 97:

-           Gerde Boksa er indtrådt i bestyrelsen da Gyda Kristensen er udtrådt pr. 20. april 2017. (solgt hus).

Opsamling fra sidste møde:

-          Intet.

GENERALFORSAMLING 2017…

-          Gennemgang af generalforsamlingens punkter…

Eventuelt:

-          Intet.

Næste møde:

-          Generalforsamling den 7. maj 2017 kl. 08.00

-          Efter generalforsamlingen er der bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.

Dato og formandens underskrift:

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 99

Søndag den 7. maj 2017 efter generalforsamlingen

Smålandhavet, Karrebæksminde

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen og Niels Henning Rasmussen

Afbud fra:   

Referent.:   Helle

Valg af ordstyrer: Jens

Godkendelse af referat nr. 98: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt

Velkommen til : Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen og Niels Henning Rasmussen.

Alle præsenterede sig og fortalte lidt om sig selv

Kontorvagter:

4/6 Helle Wisler

18/6 Erling Skov

2/7 Niels Henning Rasmussen

16/7 Jens Petersen

6/8  Niels Henning Rasmussen

20/8 Jeanette Rasmussen

3/9 Helge Blak Pedersen

17/9 Allan Høgsbro

Eventuelt

Under Jens ferie vil mail vil blive videresendt til Allan Høgsbro

Overdragelse af kassererfunktionen med Jeanette Rasmussen, Helle Wisler og Helge Blak Pedersen 10/6-17 kl 9.00 i foreningshuset.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Formand Jens Petersen

Næstformand Allan Høgsbro

Kasserer Helge Blak

Sekretær: Jeanette Rasmussen

Vejformand: Erling Skov

Byggeudvalg: Jens Petersen, Helle Wisler og Helge Blak Pedersen

Vejudvalg: Erling Skov, Jeanette Rasmussen og Niels Henning Rasmussen

Brentebakkeudvalg: Jens Petersen og Niels Henning Rasmussen

Næste møde: 21/6-17 kl 18.30 i foreningshuset

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 100

Onsdag 21 juni 2017 kl.18.30

I foreningshuset

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen og Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr. 99: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra formanden: Vi har fået en henvendelse fra Fibia SEAS NVE hvor de spørger om vi er interesseret i fibernet. Der er undersøgelser i gang på Enø om dette nu. Hvad gør de andre foreninger, priser, hurtighed mm.

Allan undersøger tilbudet.

Generalforsamling 2018 bliver 20 maj på Smålandshavet

Meddelelser fra kassereren:

Kassererfunktionen er overgivet til Helge.

Jeanette: Den fogedretssag vi havde kørende er nu afsluttet.

Alle returbreve med adressanten ubekendt  er afleveret på sommerhusadr.

Der er stadigvæk mange der ikke har betalt kontingent. Så prøv lige at tjekke om det er gjort. Kontingentet blev sendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg: Der har ikke været nogle møder endnu i udvalget. Vi finder en dato.

Vi har fået klager over bla. for høje træer. Vi henstiller til at man i førrste omgang lige selv taler med naboen, hvis dette ikke hjælper må bestyrelsen træde til. Ordensreglerne skal jo overholdes.

Brentebakkeudvalget: Lundebakken har som tidligere nævnt meldt ud at de  ikke vil være med til at dække udgifterne til fjernelse af tang.

Vi vil gerne have en anden fordelingsnøgle og at flere er med til at betale for fjernelsen af tang.

Det påtænkes at lave et strandlav bestående af de forskellige foreninger og Smålandshavet.

Det kræver i første omgang nye vedtægter.

Digeudvalget skal først holde møde i april 2018

Byggesager: Intet udvalgsmøde endnu  men dato findes

Åbning af bomme og Parkering:

Godt initativ Erling med at åbne bomme når der er pres på vejene ved større begivenheder i Karrebæksminde.

Ved større begivenheder kan vil åbne bommene for at tilgodese vores andelshavere. De vil kun blive åbnet disse dage og er ikke beregnet til gennemkørsel af andre trafikanter der bare lige skal smutte igennem.

Det kan offentliggøres på vores hjemmeside og i ”kassen” ved foreningshuset.

Badebro og tang – status: Vi har fået tilladelsen godkendt fra Næstved kommune nu og broen er bestilt.

Den kommer i uge 30, muligvis i uge 29. Det skal helst være vindstille for at man kan sætte broen op og ikke for megen strøm i vandet for at dykkerne kan arbejde.

Vi har desværre fået afslag fra Friluftsrådet, Nordeafonden og Næstved Kommune  i fm ansøgning om tilskud til badebroen, men heldigvis har vi fået tilsagn om tilskud fra Næstved Havn, Karrebæksminde Erhvervsforening, Grundejerforeningen Horskær samt 3 årig aftale med Karrebæk Vognmandsforretning i fm  opbevaring badebro i vintersæson.  

Der bliver også sat nogle skilte op i fm benyttelse af badebroen.

Tangstatus: Der har været et ”hav” af møder omkring dette.

Der er forskellige forslag til fjernelse af tangen. Fx at skubbe det ud så det bliver fjernet af strømmen. Strandfodring er stadig en mulighed.

Kommunen har fået udarbejdet 2 rapporter om mulige løsninger på tang problemerne. Den ene med forskellige muligheder for fjernelse og den anden med strømningsanalyser. Kilden til tangproblemerne er den naturlige vækst af bla ålegræs som har været tiltagende det seneste årti. Derudover er der bugtens konkave form og de kraftige bølger. Molen afbryder bølgestrømmen så tangen ophobes på vores strand men den hindrer tilsanding af havn og kanal. Man anbefaler at fjerne tang mekanisk da de andre undersøgte muligheder ikke på længere sigt vil være til gavn eller have for store gener for bla. havn og kanal.

Vi diskuterer hvad det kan indebære for os men beslutningen i forhold til rapporten er hos Næstved kommune.

Adgang til anden grundejerforening: Horskærs formand Birger har kontakter Jens pga. vores fællesskel og deres grønne areal der grænser op til vores.

Der er nogle i vores forening  der har fældet et brombærhegn og sat kartofler på Horskærs grund.

Birger vil gerne have der bliver sendt skrivelse til de implicerede parter. Der må ikke beskæres buske på Horskærs grund ej heller dyrkes kartofler eller lignende. Kartoflerne kan derfor graves op af Horskær!

Dette gælder selvfølgelig også andre steder i området hvor vores grund grænser op til anden grundejerforening.

Opsamling fra sidste møde: intet

Udsendelse af kontingent 2018: Jeanette foreslår at vi sender kontingent ud allerede i feb. og ikke sammen med indkaldelse til generelforsamling. Der er mange der ikke ser kontingentet sammen med alt det andet, og som følge deraf ikke betaler.

Det betyder selvfølgelig at der skal sendes ud 2 gange og ikke 1.

Foreslår også et andet system når der skal sendes bla. årsraport ud som jo betyder meget i forhold til porto. Det kan ”koges” ned til 1 side. Så kan vi tilbyde dem der vil have det hele at hente det i foreningshuset på en angivet dato.

Da vi jo er et fællesskab, som vi alle skal betale ti,l er det også rimeligt at kontingentet bliver betalt. Det er billigt i forvejen. Vi beslutter at sende kontingent ud i feb. mdr.

Eventuelt:

 • Vi får lavet lyset ved foreningshuset og der bliver malet. Derudover bliver der gjort rent i huset. Erling kontakter maler og byggeudvalget sørger for rengøring.
 • Der er godt gang i opmålingen nu.

Når alt er målt op sendes et brugsgrænsekort til hver andelsejer. Der bliver også sat jernrør i jorden.

 • Vi vil arbejde på at ændre ordensreglerne i forbindelse med dyrehold, så det ikke bliver tilladt at have fx duer og høns. Dette tiltrækker rotter. Derudover er der nogle andre justeringer der er skal rettes. Forslaget kommer til afstemning ved næste generalforsamling.
 • Vi vil prøve at oprette en lukket facebookgruppe for andelshavere i GF Højboparken.

Denne ment som fælles info om div. emner – ikke som en offentlig skraldespand!!

 • Der vil komme et punkt på vores hjemmeside der kommer til at hedde: SIDSTE NYT, her vil vi skrive hvad der eventuelt kan være af nyheder som fx at vi påregner badebroen opsat uge 29-30

Næste møde: onsdag 20-09-2017 18.30

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 101

Onsdag 20. september 2017 kl.18.30

I foreningshuset

Referent.: Helle

Afbud fra: Allan Høgsbro

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Valg af  ordstyrer: Helge

Godkendelse af  referat nr. 100:

Ok godkendt

Godkendelse af dagsorden:

Ingen bemærkning – godkendt

Meddelelser fra formanden:

Tangmøde i tirsdags. Kommunen gør hvad de kan, men mangler penge.Slagelse har afsat 1,0 mill til strandrensning. Næstved Kommunen vil stadig betale 2/3 og grundejerne betaler 1/3. 2018 bliver som 2017, hvor tangen fjernes. Der skal dannes et tanglaug. Medlemmer i dette laug skal består af GF Højboparken, GF Højbogård, GF Horskær, GF Lundegård, GF Lundebakken, GF Søfronten, GF Lodshaven GF Karrebæksminde Fjordpark, GF Mikkelhøj, Karrebæksminde Erhvervsforening, Næstved Turistforening, Karrebæksminde Lokalråd, Næstved Havn, Kursus- og Konferencecentret Smålandshavet. Grundejerforeningerne skal betale kr. 100 pr. grundejer og kr. 5.000  øvrige foreninger. På mødet blev diskuteret mange løsninger af tangproblemet  Det blev besluttet at komme med oplæg til vedtægter. Der afholdes møde i oktober 2017. Lørdag den 30. september 2017 er der dialogmøde for ferieboligejere i Næstved.

Vi har fået udkast til vedtægter for tanglaug. Aftalt at alle kigge på oplægget og kommer med Deres kommentarer.

Nykredit vil ikke give renter mere. Vi skal finde andre banker, der vil give renter samt sikre vores indestående. Helge undersøger muligheder.

Regninger for Foli diskuteres – der skal holdes møde med Foli. Det blev besluttet at Erling og Helle skal afholde mødet. Erling indkalder.

Helge gennemgik regnskabet for 1/1 – 31/8 2017.

Horskær vil give kr. 3.000 som tilskud til opsætning og nedtagning broen indtil videre. Næstved Havn har givet tilskud på kr. 20.000 og Karrebæk Erhvervsforening kr. 10.000

Meddelelser fra kassereren:

Badebroen er blevet taget ned p.g.a. stormvarsel. Det var krav fra forsikring.

Byggesager:

Der er afholdt møde i juni 2017.

Verserende sager blev gennemgået.

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg:

Der blev afholdt møde i juni måned 2017. Der skal være registreringer på de sager udvalget arbejder med. Niels H. registrerer i dropbox.

Verserende sager blev gennemgået.

Tilbud på renovering af foreningshus badeværelse og gang samt udvendigt modtaget. Vi indhenter yderligere tilbud fra andet firma.

Brentebakkeudvalget: Der har ikke været møde. Afholdes i januar 2018.

Digeudvalget : Skal først holde møde i april 2018

1)      Forsøgsordning med åbne bomme på Højbogårdsvej i vinterhalvåret. Aflastning af Lodsvej og Langelinie.

Helge uddyber. Forsøgsordning til 1. april 2018 fra nu af. Helle åbner bommen.

2)      Nøgle til samme bom til alle i bestyrelsen

Alle i bestyrelsen skal have en nøgle. Helge ordner. 

3)      Vejregulering i området, smalle veje og tung trafik

Diskuteret emnet. Og arbejde på om der ikke kan findes en løsning på dette.

Oprettelse af facebookgruppe:

Blev diskuteret. Der var enighed om at bestyrelsen ikke skal stå for en facebookgruppe.

Nedsættelse af udvalg til gennemgang af ordensregler:

Ordensregler er forældet – skal revideres.

Niels Henning og Jeanette tager sig af det.

Nyt navn til vejudvalget:

Brug for et nyt mere dækkende navn, idet vejudvalget også står for andre ting i området. Vi tænker videre om nyt navn.

Skiltning på veje:

Medlem vil meget gerne have et skilt omkring ridning forbudt ved indfaldsvejene.

Erling sørger for skilte.

Vores generalforsamlingsgodkendte regnskab skal være tilgængeligt på vores hjemmeside:

Blev vedtaget at regnskabet skal lægges ud på vores hjemmeside. Jeanette lægger ud på hjemmesidden. Helge sender til Jeanette.

Fælles drev – Dropbox

Niels Henning orienterede. Dropboxen er kun for bestyrelsen. Internt materiale lægges ind.

Status på opmåling:

Vi havde besøg af landmålerne og vi fik en statusrapport omkring opmålingen. Næste alle grunde er størrer end det andelshaverne betaler på nuværende tidspunkt.. Der undersøges minimumskravene til vejbredderne.

Vi forventer at der i løbet af kort tid bliver sat markeringspæle op.

Aftalt at der holdes møde omkring det videre forløb.

Fibernet:

Intet.

Eventuelt:

Jens: Forsikring på broen – brand er tegnet. Lokalforsikring. Vi kan ikke få den tyveriforsikret, idet den skal være låst nede. Det blev besluttet af købe container til at opbevarer broen i således at broen kan blive forsikret for tyveri også. Den skal være inde og aflåst for at dette kan ske, men opbevaring i containe raccepteres .

Lodsvej er repareret. Lodsvej er en privat fællesvej i byzonen. Det er kun dem der bo på den asfalterede vej som skal betale. Vi følger os moralsk forpligtet til at betale en andel. Vi forholder os afventende indtil der er etableres et ”vejlaug” vedr. den asfalterede del af Lodsvej.

Opsamling fra sidste møde:

Allan har været i kontakt med Fibia. Fibia kommer med tilbud ulltimo september primo oktober 2017.

Næste møde: Afventer landmålers tilmelding.

Dato og formandens underskrift:

Referat  

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 102

Torsdag 7. december 2017 kl.19.00

I foreningshuset

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referent.: Niels Henning

Valg af  ordstyrer: Helge

Godkendelse af  referat nr 101:

 • Ok godkendt

Godkendelse af dagsorden:

 • Ingen bemærkning – godkendt

Status på opmåling:

 • Vi havde atter besøg af landmålerne og vi fik ny statusrapport omkring opmålingen hvor alle veje er blevet rette op. Minimum til vejbredde var blevet undersøgt hos brandmyndighederne og alle veje overholdt disse krav. Opmålingen blev godkendt med enkelte undtagelser som skal undersøges nærmere. Det blev besluttet at oversigtsplan lægges på hjemmesiden hvor det vil være muligt at se egen grunds opmåling. I starten af 2018 vil grundene blive opmærket med rør de steder hvor det er fysisk muligt og alle får kort tilsendt fra landmåler med mål på egen grund. Alle vil få tilsendt nyt andelsbevis med nye grundstørrelser samtidig med opkrævning af kontingent for 2018. Der blev nedsat en gruppe til håndtering af de udfordringer som opmålingen kan skabe. Gruppen består af Niels Henning som tovholder samt Erling og Erik.

Renovationsordning i vort område:

 • Erling, Helle, Jeanette, Helge, Jens, Niels Henning og Erik deltog tidligere på dagen i møde med kommunen samt repræsentanter for andre grundejerforeninger i Karrebæksminde om fremtidig renovationsordning i Næstved kommune. Vi afventer yderligere information fra kommunen.

Opsamling fra sidste møde:

 • Fibernet: Niels Henning gav status på projektet og kunne fortælle at nuværende tilmeldingsprocent lå under det forventede. det blev aftalt at der opsættes banner ved vores indfaldsveje.
 • Helge arbejder videre på at alle i bestyrelsen skal have en nøgle til alle vores låse. 
 • Helge arbejder stadig på at finde en ny bank, der vil give renter, samt sikre vores indestående.
 • Niels Henning og Jeanette er færdige med oplæg til reviderede ordensregler og er i gang med at se på vedtægterne. Oplæg udsendes inden næste møde for eventuel godkendelse, så de kan komme med på næste generalforsamling.
 • Åbning af bom har affødt enkelte reaktioner, de fleste er positive.
 1. 2.        
 1. 3.        
 1. 4.        
 1. 5.        
 1. 6.        
 1. 7.        
 1. 1.        
 1. 8.        

Eventuelt:

 • Helge oplyste at der er indført ny bank procedure med 2 underskrifter af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Arbejdet omkring strandrensning og oprettelse af Vesterhave Strandrensningslaug afventer konstituering af nyt Teknisk udvalg, hvorefter Teknisk udvalg vil blive bedt om møde.
 • Helle ønsker overblik over de samlede udgifter til Foli for diverse ad hoc opgaver, som ikke er indeholdt i kontrakten.

Næste møde: 2. februar 2018 kl. 09:00 i foreningshuset.

Dato og formandens underskrift:

 1. 10.     
 1. 9.