Bestyrelsesmøde nr. 130

Referat GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN Bestyrelsesmøde nr. 130 Søndag den 09. januar 2022 kl. 10.00  På grund af corona sitautionen blev det i hallen i Hyllinge.


Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen


Afbud fra: Palle Gammelmark og Pia Lohse Christensen


1.

Referent.: Helle

2.

Valg af  ordstyrer: Jakob

3.

Godkendelse af  referat nr. 129: OK

4.

Godkendelse af dagsorden: Punkt 9 fjernes

5.

Meddelelser fra formanden:  Solceller i området: NH har talt med kommunen . Kommunen vil ikke tage stilling på nuværende tidspunkkt men afventer godkendelse af lokalplan nr. 109 For 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde NH har talt med Næstved Havn vedr. den dårlige vej på Langelinie – der bliver gjort noget nu. Brentebakkevej, der er ordnet træer m.v. Der er tinglysnings problemer i forbindelse med optagelse af lån. Der skal være et bygningsblad(underbilag) i tinglysningen på hver martrikel, hvor det fremgår hvilke bygninger der er på grunden. Ejeren er ansvarlig for at bygningsbladet er korrekt.  Det er typisk landmålerne der skal opmåle ejendommen og rette bygningsbladet. For at gøre det skal landmålerne bruge anpartsbeviset som bevis for adkomst.  For at vi kan udarbejde et nyt anpartsbevis har vi skulle have et tinglyst skøde. Bestyrelsen besluttede, at komme med forslag om ændring af vedtægter på næste generalforsamling om, at en bindende købsaftale er nok til at vi udarbejder et nyt andelsbevis. NH undersøger hvad det koster at få lavet et bygningsblad hos landmåleren.

6.

Meddelelser fra kassereren: Regnskabet pr.  30/11 2021 blev gennemgået. Ejendomsskatten for 2022 er steget en lille smugle. Vi talte om omkostningerne ved de forskellige bankindestående. Vi ser tiden an.

7.

Meddelelser fra udvalg: Vejudvalg: Tilbud fra entreprenører for reparation af nødvendige huller i asfalt ved eftersyn fra Vejudvalg. Der er så stor forskel på prisen , at det er nødvendigt at få oplyst, hvor forskellen ligger.  Blev enige om at indhente tilbud fra yderligere entreprenører. Erling og Erik sørger for dette. Det aftales at indfaldsveje blev ordnet af ekstern entreprenør her og nu. Undersøger hvad de har brugt på vejene på Enø. Næstved HaveService har kontrakt til 1. april 2022.  Fremtidig aftale skal indgås nu. Allan og Erik arbejder videre med ny kontrakt fra 1. april 2022 til 31. marts 2023. Kontrakten omkring pasning af vores område skal opdeles ,så de grønne områder passes af 1 og vejene passes af et firma som har forstand på pasning af veje. Ønske fra andelshaver om bump på Bag Hegnet. Vejen er lukket i den ene ende. Der har tidligere været forespørgsel til alle omkring bump på Bag Hegnet. Der var ikke et ønske fra flertallet om yderligere bump. Der opfordres til andelshaverne på Bag Hegnet at tale med de andelshaver som kører for stærkt.  Det gælder generelt at der køres for stærkt på alle veje i området. Andelshaver opfordres til  at kører efter reglerne.

8.

Opsamling fra sidste møde:   Ordensregler: Hele bestyrelsen kigger på ordensregler og kommer med deres mening omkring hvor opgaverne ligger. Tages op til næste bestyrelsesmøde. Det er hele bestyrelsens ansvar at ordensreglerne overholdes.  Bestyrelsen bemyndiger Vejudvalget til at tage sig af opgaverne iflg. Ordensreglerne. Hvad angår sager i henhold til ordensregler skal resten af betyrelsen informeres løbende.         Bedene ved Brentebakkevej. Fræses inden såning af blomster- udføres af entreprenør.

9.

Udgået, se punkt 4

10.

Veje. Helle Vejene er ikke i god stand. Vejene i området har de sidste mange år ikke været vedligeholdt godt nok. Helle fremlagde hendes indstilling til fremtidig asfaltering af  indfaldsvejene i området. Håbede at den samlede bestyrelse ville være med til at fremsætte forslag til asfaltering af indfaldsvejene på generalforsamling. Der er ikke flertal i bestyrelsen til fremsættelse af forslag til asfaltering af indfaldsvejene på generalforsamlingen. Allan og Erik vender tilbage med Deres undersøgelser vedr. fremtidig vedligeholdelse og reparationer af vejene.

11.

Vedligeholdelse af området 2022. Allan  Er aftalt under punkt 7

12.

Jubilæumsskrift: Jakob Bogen går til trykker i morgen. Bogen er på 96 sider. Udleveres til andelshavere i løbet af sommeren

13.

Jubilæumsarangement. Erling Uddgiften til jubilæumsarrangementet er ikke med i budgettet. Bestyrelsen godkendte, at der bruges penge udover budgettet i 2022 på op til DKK 150.000. Jubilæumsarrangementet skal forgå sammen med loppemarkedet den 30. juli 2022. Helle træder ind i udvalget.

14.

Eventuelt: Intet

15.

Næste møde: 13. februar 2022  9.30 i foreningshuset

16.

Dato og formandens underskrift: