Bestyrelsesmøde 111 til 117

Bestyrelsesmøder 2019 nr. 111-117

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 111

12-1-2019 kl. 9.00 I foreningshuset

Afbud fra: Palle, Erik og Niels Henning

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referent: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr. 110: godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra formanden:

Vi har modtaget Regning fra kommunen på tang fjernelse på 50.000kr. + moms

Havnen vil ikke bidrage mere økonomisk.

Vi har fået tilsendt Ny forsikrings aftale i forbindelse med op-nedtagning af badebro.

Vi har indhentet oplysninger fra advokat  vedr. sanktioner i forbindelse med eksklution af medlemmer.

Meddelelser fra kassereren:

De nye andelsbeviser er sendt ud.

Vi ser på det udsendte regnskab.

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalg: Vi afventer regnskabet så det kan revideres.

Digeudvalg:

Jens har været til møde med Næstved havn og Lundegården. Hvad gør vi fremadrettet i forhold til betaling af den planlagte kommende digeforhøjelse. Vi mener Forundersøgelsen mm skal betales af alle.

Der er flere forskellige måder at forhøje diget på. Jens fremlægger den sidste ide.

Intet er bestemt endnu men forhøjelse skal ske for at sikre området mod oversvømmelse.

Vi har en uafsluttet sag om opmåling af en grund. Afventer dato for besigtigelse af grunden fra advokat så vi kan kan få afsluttet sagen.

Færdiggørelse af forretningsorden:

 Arbejdspapirer for formand - kasserer og vejformand ligger i dropbox. Hvis bestyrelsen har noget at tilføje til arbejdspapirerne skal de meddele det til Jens inden 14 dage.

Indkøb af hjertestarter:

Prisen er ca. 16.700 kr. incl moms + opsætning. Allan sørger for indkøbt. Den opsættes ved foreningshuset.

Trafikregulering:

Ad hoc udvalg v. Erling, Helle og Jeanette:

Udvalget har udarbejdet nogle forslag til at nedsætte farten. De forskellige forslag debateres.

Det forslås at der bliver opsat en form for lys/refleks på /ved bommen så fodgængere også advares. Allan undersøger pris og hvad der er at købe.

Trafikreguleringsudvalget undersøger om vi kan købe/låne/leje en fartmåler.

Vi køber nye og større færdselstavle skilte samt flytter de eksisterende skilte på sidevejene fra Brentebakkevej så de bliver lettere at se. Håber så at dette måske kan få folk til at nedsætte farten og undlade at parkere på vejene

Byggesager:

Derudover skal vi også have generalforsamlingens accept for at arbejde videre med digeprojektet.

Eventuelt:

Næste møde: 16-3-2019 i foreningshuset

Dato og formandens underskrift:

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 112

16-3-2019 kl 9.00

I foreningshuset

Afbud fra: Niels Henning, Allan, Palle og Jeanette

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referent.: Helle

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr. 111: godkendt

Godkendelse af dagsorden: Erling vil have et punkt på omkring hjertestarter- er tilføjet

Meddelelser fra formanden:

Badebro opsættes i uge 18 (start 29. april 2019) , hvis vejret tillader det.

Karrebæksminde tiatlon er sat til den 31. maj 2019.

Beredskabsstyrelsen har afholdt brandøvelse på vores område uden tilladelse. Fremover vil de informere os 14 dage før, så vil kan give vores tilladdelse.

I fortsættelse af konference om cirkulær økonomi hos Ressource City på Maglemølle var et af emnerne isolering lavet af ålegræs, og her kan Vesterhave Strand være leveringsdygtig. Firma Læsø Zoresta har fundet ud af at det kan bruges til isolering Der er afholdt møde med Zostera vedr. benyttelse af tang. Det er kun ålegræs, der kan bruges. Forarbejdes i Thisted.  De tager prøver af vores ålegræs i september/oktober. De arbejder på en løsning, så vi eventuelt kan komme af med noget af vores tang. Øvrige deltagere i mødet var Lundegården og Næstved Kommune.

Tangrensningen i år blive foretaget som sidste år. Dem der deltager økonomisk i tangrensningen er Næstved Kommune, Lundegården og os. Resten vil ikke deltage med økonomisk bidrag.

Helge gennemgik udkastregnskabet m.v. Bemærkninger og rettelser blev gennemgået. Regnskabet m.v. blev godkendt med rettelser.

Budget for 2020: Blev diskuteret og det blev besluttet at budgettet først bliver godkendt på næste bestyrelsesmøde.

Meddelelser fra kassereren:

Formanden oplyste endvidere om verserende sager.

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget:

Formandsmøde den 12/3 2019. Regnskab for 2018 blev gennemgået af Jens. Der er kommet nye vedtægter for Brentebakkeudvalget. Ikke nødvendigt at beskære træer og buske i år. Skiltning blev diskuteret . Brentebakkeudvalget har besluttet at skifte til LED pærer succetivt forsøgsvis. Der prøves først med 1 sæt lamper ved en overkørsel, og udfaldet af det forsøg vil give grundlag for eventuel udskiftning til LED.

Digeudvalget:

Intet nyt sket. Der arbejdes på indsamling af oplysninger og data vedr. digeforhøjelse.

Byggesager:

Byggesager hører vi ikke så meget til. Næstved Kommune kører sagerne i henhold til Lokalplan 063.

Opsamling fra sidste møde:

Blev diskuteret. Notat til brug for overholdelse af persondatoloven skal vedtages på bestyrelsesmøde den 1. april 2019

Hastighedskontrol/vejbump:

Det blev debateret og bestyrelsen besluttede at overveje yderligere tiltag.

Vores prisliste:

Gennemgået og ændret af bestyrelsen. Det blev besluttet at lægge prislisten ud på hjemmesiden.

Persondataloven:

Færdiggørelse af forretningsorden flyttes til bestyrelsesmøde den 1. april 2019

Hjertestarter:

Problemet er at vi skal være med i Nets system. Vi opkræver kun kontingent 1 gang om året, det bliver for dyrt at skifte over. Vi bevarer den nuværende opkrævningsmetode.

Eventuelt:

Navn på postkassen kommer snarest.

Tinglysningen af vores vedtægter er ikke afsluttet endnu.

Betalingsservice:

Hjertestarter er registreret således kan søge den på nettet. Vi skal opfordre til at medlemmerne deltager i nogle af de tilbud omkring undervisning, der er på nettet.

Dato og formandens underskrift:

Næste møde:

I foreningshuset den 1/4 kl.19.00

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 113

1-4 2019 kl. 19.00 I foreningshuset

Afbud fra: Allan

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens        

Godkendelse af  referat nr. 112: godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra formanden:

Teknisk udvalg har lige holdt møde  hvor det blev besluttet at bruge 50.000 kr. til en rapport om sandfodring på Vesterhave strand.Vi og Lundegården vil som ejere af stranden blive indbudt til at følge den videre proces. Dette beløb vil blive taget af deres bidrag til strandrensning Karrebæksminde 2019.

Jens har rettet henvendelse til slagelse kommune for at få om info om maskine til tangrensning. Forespørge om evtl. leje af maskine.

Zostera, der muligvis kan bruge vores ålegræs, vil gerne have en kontakt person der kan holde øje med stranden i en periode og melde tilbage om tilstanden af tang. Alt er på opstarts plan og intet er besluttet endnu. Zostera er et firma der producerer isolering af ålegræs, så vi krydser fingre for de kan bruge vores tang.

Vi vil gerne være i dialog med Zostera om projektet.

Meddelelser fra kassereren:

Helge informerer om div. sager.

Vi gennemgår budget for 2020  

Årsrapport 2018 er blevet tilrettet og godkendt.

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalg:

Der er bestilt grus, sten og salt til vejene

Der er møde i vejudvalget lørdag d. 6/4   

Veje og grønne arealer ser godt ud. Vejene er lige ordnet og huller er udbedret.

Digeudvalg:

Der arbejdes stadig på at få enighed om forhøjelsen af diget på 25-50 cm. og fordeling af udgifterne. Ikke alle vil være med. I første omgang skal vi have udarbejdet en rapport og fordelt udgifterne til den. En endelig beslutning om forhøjelsen skal selvfølgelig tages på generalforsamlingen.

Brentebakkeudvalget: 

Der skal muligvis sættes nye skilte op. Vi skal have møde med Ny Brentebakkevej om dette.

Fartreguleringsudvalget:

Vi gennemgår indkaldelsen og andre praktiske ting

Persondataoplysningsloven:

Skiltene på stranden bliver opgraderet

Næste møde: 28 april kl 9.30

Generalforsamling: 26 Maj 2019 9.30 på Smålandshavet

Vi skal have gennemgået arkivet med oplysninger/data om vores medlemmer. Arkivskabet skal have en ekstra lås så der er 2 låse til det, således at vi opfylder kravene.

Eventuelt:

Vi har besluttet at flytte skiltene på alle indfaldsvejene fra Brentebakkevej, så de bliver mere synlige og derudover sættes ny tekst på. Skiltene flyttes længere ned af vejen og stadig i hø. Side.

Dato og formandens underskrift:

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 114

28-4-2019 kl 9.30 I foreningshuset

Afbud fra: Erik og Palle

Referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Erling

Godkendelse af  referat nr. 113: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra formanden:

Badebroen bliver sat op 7-5

Der er møde i Karrebæk forum 6-5 hvor Jens deltager.

Beredskabsstyrelsen kommer 9-5 og holder øvelse på stranden.

”Møns tang” kommer og tager de første tangprøver i den kommende uge, de samarbejder med zostera der arbejder på at producere isolering af ålegræs.

Meddelelser fra kassereren:

Vi underskriver revisionsprodukol og regnskab

Generalforsamling: Vi planlægger de sidste ting til generalforsamlingen og får styr på alle bilag , indkaldelsen, forslag mm.

Meddelelser fra udvalg:

Vejudvalget: Der er megen støv på vejene nu. Der bliver leveret støvbinder d 8-5. Det bliver kørt ud på vejene som vi plejer.

Vi har fået leveret Duraspit som vi bruger til at reparerer vejene med.

De fleste af hækkene på Monasvej er blevet klippet ind. Der mangler et par stykker endnu, men generelt har alle efterkommet henstilling

Vejudvalget henstiller også til at rabatterne friholdes for skraldespande,sten mm. De er ikke en del af andelshavernes anpartsgrunde. Dog skal de ifølge ordensreglerne vedligeholdes af medlemmerne hvis de støder op til grund.

Bevilling af 2 fodboldmål til Duelunden: Helle foreslår at vi bevilliger 2 små mobile fodboldmål til Duelunden. Vi diskuterer både fordele og ulemper ved dette. Helle har undersøgt pris som er 2.000 kr. og endvidere spurgt de omkringliggende naboer om det er ok og de har samtykket .

Forsøgsvis vil vi prøve at opsætte 2 mål.

Helle ringer til forsikringsselskab for at tjekke om vi kan gøres ansvarlige i tilfælde af evt. skade og indkøber derefter mål. Helle er ansvarlig for opsætning/nedtagning af disse mål.

Eventuelt: intet

Næste møde: 26-5

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 115 efter generalforsamlingen

Smålandshavet 26-5-2019

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen,

Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra:

Referent.: Jeanette

Valg af ordstyrer: Jens

Godkendelse af referat nr. 114: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Allan

Vejformand: Niels Henning

Vejudvalg/byggeudvalg: Helle, Allan, Helge og Niels Henning

Sekretær: Jeanette

Derudover valgt på generalforsamlingen:

Formand: Jens Petersen valgt 2018

Kasserer: Helge B. Pedersen valgt 2019

Kontorvagter i foreningshuset Krydsvej kl 10-11:

2-6: Erik

16-6: Allan

7-7: Niels Henning

21-7: Helle

4-8: Erling

18-8: Jeanette

1-9: Helge

15-9: Jens

Eventuelt:

Næste møde: 5 sep. Kl 18.30

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 116

5/9-2019 kl 18.30 I foreningshuset

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Palle og Allan

Referent.: Jeanette

Valg af ordstyrer: Niels Henning

Godkendelse af referat nr. 115: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra formanden:

Nedtagning af badebroen styres via vores serviceaftale med NBC Marine. Afmontering sker i uge 39 og montering i uge 18. Pga risiko for ekstraordinært hårdt vejr i de kommende uger anbefaler NBC Marine at broen tages op fredag 6/9-2019.

Jens og Niels Henning var 18 juli til møde med formand for Næstved havn Kristian Skov Andersen vedrørende vedligehold af Langelinie – den stump fællesvej vi benytter på ca 60 m. Denne vej er meget hullet og vi bruger vejen meget. Vores forening vil gerne bidrage til vedligeholdelse på lige fod med øvrige brugere af vejen – herunder Lodshaven. Vi afventer besked fra havnen om det videre forløb.

Den 28 aug. har Jens været til møde med Møns tang og Næstved Kommune Vej og Park vedr. fjernelse af tang. Der er pt. brugt 150 tusinde kr. ialt på opsamling og bortkørsel for det der er opsamlet i år. Sandet bliver også revet efter bortkørsel fra næste sæson. De sidste prøver på kaliumindholdet er gode. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvor meget eller om Næstved Kommune vil bidrage med næste år, da kommunen ikke har fastlagt budget for næste år endnu. Vi håber på et beløb i samme størrelsesorden som i år.

Der bliver lagt en betonplade ved søfronten i stedet for den jernplade der er nu. Folk har klaget over de faldt over den.

Meddelelser fra kassereren:

Vi gennemgik det fremlagte regnskab.

Der er kun 3 skyldnere.

Meddelelser fra udvalg:

Digeudvalget: Revurdering af digesikkerhed

Rapporten fra Rosbæk anbefaler en højde af diget på 3 m – dette giver 50 års sikring , men der har tidligere været nævnt kotehøjde 2,2 m Dvs der er usikkerhed om hvilken forhøjelse, der vil være tjenlig og enighed om, når det kommer dertil.

Naboforeningen Lundegården afholder møde i oktober. Vor bestyrelse har fået info, at vi er velkommen til at deltage med nogle repræsentanter, og med evtl. mulighed for spørgsmål og kommentar. Efterfølgende vil der blive afholdt møde en gang i november, med deltagelse af de foreninger og parter, der vil blive berørt af digeproblematikken for at få fastlagt videre forløb.

Fordeling af udgifterne mellem de implicerede vil være en udfordring når vi kommer dertil.

Brentebakkeudvalget, der har ikke været nogle møder

Vejudvalget: Sommertiden er meget travl for vejformanden. Der er rigtig mange henvendelser. Der har ikke været nye kontroverser naboer imellem og dette er meget positivt.

Problem med bump på Monasvej. Dette har medført at bumpet er fjernet

Bag hegnet har der været henvendelser vedr. ønske om bump. Niels Henning har skrevet til alle på vejen. Tilbagemelding lyder på 15 imod og 7 for, så derfor kommer der intet bump.

Opsamling fra sidste møde:

Vi bliver enige om at afskaffe kontorvagter med virkning fra 2020. Der kommer så få hver gang og mange gange slet ingen. Der er rig mulighed for at kontakte bestyrelsen via mail og tlf. hvilket mange benytter sig af.

Rensning af søerne:

Vi har fået henvendelse fra medlem der foreslår at vi renser søerne - klipper/fjerner siv og graver op langs kanten. Derudover at vi hvert år hensætter et beløb til rensning af søerne.

Det vil være voldsomt dyrt at grave langs kanten. Vi har for nogle år tilbage indhentet tilbud på 400 tusinde kr.

Bestyrelsen beslutter hvornår der skal klippes siv.

I forbindelse med søernes beskaffenhed opfordrer vi til at begrænse fodring af ænderne da det forurener søerne.

Manglende vedligeholdelse af hus:

Vores ordensregler punkt Anpartsgrunde og huse siger at alle grunde og huse skal holdes i pæn og ryddelig stand. Bestyrelsen har bemyndigelse til at lade arbejdet udføre for anpartshaverens regning.

Vi beslutter at sende breve til de anpartshavere der misligholder deres huse.

Hvad er slemt og hvornår skal man gribe ind! Hvilke normer skal man gå ud fra?

Ubebygget andelsgrund:

Vores ordensregler punkt Anpartsgrunde og huse siger at på tomme grunde skal ansøgning om byggetilladelse være indsendt senest 6 mdr. efter nedrivning og byggeriet være færdiggjort inden 1 år efter modtagelsen af byggetilladelsen.

På tomme grunde vil vi fremover undersøge om der er en byggetilladelse.

Højboparkens historie:

Vi har fået henvendelse fra Hans Høeg der gerne vil deltage i arbejdet med at skrive Højboparkens historie. Jens tager kontakt til Hans Høj for nærmere aftale. Erling vil gerne deltage i arbejdet også.

I 2022 har Grundejerforeningen Højboparken 50 års jubilæum

De gamle referater hvor man bla. kan læse om opstarten af GH ligger på hjemmesiden

Vi syntes det kunne være en rigtig god ide at få skrevet ”historien” om andelsforeningen.

Petangbaner:

Helle foreslår at vi laver et par petangbaner. En ved Duelunden og en ved Brentebakkevej.

Helle har kontakt til en der vil grave banen med rendegraver gratis.

Vi kontakter kommunen for at høre om vi må. I første omgang vil vi nøjes med 1 bane ved Duelunden og derefter se behovet.

Eventuelt:

Fremover har vi bestemt at holde en årlig strandrensningsdag. Datoen kommer senere.

Vi har problemer med plads på dropboks da vores private dropboks bliver blandet med foreningens. Dette bevirker at vi lige pludselig ikke har mere plads og bliver opkrævet et ekstra pengebeløb.

Niels henning undersøger hvad det koster at opgradere dropboks.

Næste møde: 31/10-2019 kl 18.30

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 117

31/10-2019 kl 18.30 I foreningshuset

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Ingen

1.

Referent.: Helle

2.

Valg af ordstyrer: Niels Henning

3.

Godkendelse af referat nr 116: Godkendt

4.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

5.

Meddelelser fra formanden:

Henvendelse fra medlem om oplægning af jolle på Strandengen. Meddelt at Strandengen er fredet og oplægning for nærværende ikke må finde sted.

Henvendelse omkring mange rotter på Patricksvej, der måske kan skyldes affaldsordningen med sække. Har kontaktet kommunen om dette og de henviser til at kontakte kommunen (som er pligtig) hver gang der konstateres rotter. I øvrigt henviser de til, at man sørger for, at rotterne ikke kan komme til sækkene. Mht. affaldsordningen foretager kommunen evaluering omkring denne (ikke kun for vores vedkommende, men hele kommunen) og resultatet foreligger ikke i øjeblikket. Vi henstiller til vore medlemmer, at de checker deres affaldsstativ.

Vi er i dialog med Næstved Havn om deltagelse for vejvedligeholdelse i vejstykket fra Søfronten og til vort område. Næstved Havn vender tilbage med forslag til fordeling af omkostninger mellem de parter, der benytter vejen.

Optagning af badebroen den 19/9 2019 resulterede i, at vognmanden sad fast bag diget. Der måtte rekvireres fremmed assistance for at få ham trukket fri af sandet. Dette medfører, at vi fremover ikke umiddelbart kan benytte den mulighed for at få badebroen ned på stranden, men vi må finde en anden løsning.

Tang er blevet kørt bort af Møns Tang hen over sommeren og stranden har gennemgående været OK. Vi afventer besked fra kommunen om deres deltagelse i fjernelse af tang næste år.

Der har været afholdt møde med advokat den 23/9 2019 i forbindelse med forskellige problemstillinger og sager.

Forretningsorden er tilrettet og blev underskrevet.

Yderligere verserende sager diskuteret

6.

Meddelelser fra kassereren: