Bestyrelsesmøde 2021

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 125 (Online)

Dato: 14. marts 2021 kl. 10:00

Valg af  ordstyrer: Jacob

Godkendelse af  referat nr: 124  :  Godkendt.

Afbud fra: Erling

 1. 1.        
 1. 2.        
 1. 3.        
 1. 4.        
 1. 5.        

Referent.: Allan

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt.

Meddelelser fra formanden:

Alt dokumentation er ved at blive flyttet fra papir og til elektronisk opbevaring på Onedrive.

Der er startet rydning af tang. Kommunen der har sagt ok til opstart af Møns tang. Budget som sidste år.

Bommen driller stadig. Leverandøren arbejder på sagen. Testes ind til den 21.

Meddelelser fra kassereren:

Der arb. Løbende på at vi har følsomme persondataer opbevaret efter foreskrifterne.

Vejudvalg : Parkering på de grønne område i vinterperioden  har givet nogen grimme sår .  Der arbejdes på af få lavet et område med græsarmering så det ikke ødelægges. Viser det sig at fungere vil vi arbejde på at det udvides til at komme flere stratediske steder i området. Det er dog meningen, så vidt det er muligt, at man  bruge den parkering man har på grunden til sit sommerhus.

Digeudvalg: Intet nyt siden sidst. Vi er i øjeblikket sikret til 1,85 meter. Vores digehøjde er på 2,05.m.

Brentebakkeudvalg: Regnskab viserat  vi sparer en del strøm efrer overgang til led pærer.

Karrebæksminde Forum: Ingen møder

Regnskab og balance for 2020 er gennemgået og godkendt.

 1. 7.        

Meddelelser fra udvalg:

 1. 6.        

Græsarmering ved affaldsøer.

Disse områder skal gennemgås og sikres mod ødelæggelse.

Budget 2022 Helge:

Budget for 2022 forelagt bestyrelse og godkendt.

Generalforsamling 2021

Ændring i vedtægter, låneerklæringer kan underskrives af kassereren alene.  

Kasserer laves et nyt udkast til behandling på generalforsamling

Bankkonti, fremadrettet, engagementsforespørgsler, gebyrer:

Af hensyn til de løbende kontoomkostninger, Helge skal finde dokumentation for, at vi kan have vores kontantbeholdning i en eller max. 2 banker uden risiko. Kasserer laves et nyt udkast til behandling på generalforsamling

Lave områder hvor der sås vilde blomster, til gavn for vore bier og insekter, i stil med det mange landmænd gør i rabatter m.m.

God ide. NH undersøger om Lokalplanen giver mulighed for dette. Behandles i bestyrelsen.  

Etablering af en lade stander til el-bil.

Drøftes i bestyrelsen. Jakob laver oplæg til generalforsamling med spørgsmål om ” Er det nogen som grundejerforeningen skal involveres i?”

Drøftelse om der skal asfalt på alle indfaldsveje.

Der var enighed om at lade den nye entreprenør starte og hvis indfaldsvejene er umulige at holde i god stand så få dem gennemrenoveret (stadig som grusveje). Det blev vedtaget at der sættes 75.000 yderligere af i budgettet til denne renovering.

Afholdelse af Jubilæumsfest:

Generalforsamlingen skal beslutter om der skal holdes jubilæumsfest sommeren 2022.

 1. 8.        
 1. 9.        
 1. 10.     

Fejl i Medlemsliste. Resultat.

Rettet og på plads.

 1. 12.     
 1. 11.     

Facebookgruppe:

Hvem skal have mulighed for adgang?

Alene for ejere. Personer som står på skødet samt nærmeste familiemedlemmer.

Gennemgang af opgaver for billagskontrollandt. (opfølgning fra sidste møde).godkendt

 1. 14.     
 1. 15.     

Jubilæumsskrift. Hans Høg gør et kæmpe arbejde. Der er indtil videre skrevet op mod 60 sider.

Næste møde:    18. april 2021

Dato og formandens underskrift:  14. april 2021.

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 126 (online)

Dato: 18. april 2021 kl. 10:00

 1. 16.     

Referat

 1. 13.     

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Referent.: Allan

Valg af  ordstyrer:Jacob

Godkendelse af  referat nr. 125:   Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Meddelelser fra formanden:

Badebro forventes at komme op 1. uge i maj.

Støvbinder lægges på medio maj.

Ny affaldsordning. Ingen ændring ved hver enkelt hus men ændringer ved affaldsøerne.  System med papirposer forventes ændret inden 2025.

Meddelelser fra kassereren:

Husk at betale kontingent.

Meddelelser fra udvalg:

 • Vejudvalg - Små sager med høje træer.
 • Der er sat gang i reparation af de grønne området som er blevet kørt op her i vinter.
 • Ikke noget nyt fra digeudvalget.
 • Rapport vedr. stejlepladsen/ pakering på Enø. Kommunen ønsker en bedre adgang til Enø strand.

Generalforsamling 2021:

 Gennemgang af materialet til Generalforsamling:

 Plan A:

Generalforsamling fastsat til 30. maj 2021.

 Plan B:

Pga. Corona og mht. plads skal vi have fastsat en ny dato for generalforsamling hvis plan A ikke kan gennemføres.  Der arbejdes på datoerne 22. eller 29. august.

Foreningshus/materialegård:

Indkøb af redskabsskur til materialepladsen (Kommunen har lovet tilladelse inden for kort tid). Diverse materialer m.m. kan herefter flyttes til det nye redskabshus og give plads til et større bibliotek i redskabskurret i foreningshuset.

Venter på skriftlig tilladelse til opsættelse af redskabshus på materialepladsen.

Jubilæumsskrift: 

Det forventes at bogen ligger klar til trykken medio efteråret.

Der arbejdes på en jubilæumsdag i forbindelse med den årlige tilbagevendende markedsdag.   

Facebook/hjemmeside:

Bruges flittigt. Husk at anvende de regler som er sat op ved brug af facebook.

Personlige sager skal alene afklares mellem de indvoldvere eller bestyrelsen og ikke behandles via facebook.

Eventuelt:

Grundejerne skal huske at beskære træer og buske som skygger for naboens grund. Jævnfør ordensreglerne. 

Næste møde: 30. maj 2021.

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 127

30 maj 2021 efter generalforsamlingen

Afbud fra: Pia Lohse Christensen

Bestyrelsen:Helle Wisler, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Erling Skov

Suppleanter: Pia Lohse Christensen, Palle Gammelmark,

Valg af  referent.: Niels Henning

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

Godkendelse af  referat nr: 126

Godkendelse af dagsorden:

Velkommen til :

Eventuelt: Næste generalforsamling forsøges sat til 8. maj.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Næstformand: Allan

Vejformand: Allan

Vejudvalg: Allan, Niels Henning, Helle, Erik.

Erling er ikke enig i at udvalget består af 4 medlemmer, da udvalget så består af over halvdelen af bestyrelse.

Brentebakkeudvalg: Niels Henning

Digeudvalg: Niels Henning, Jakob, Helge

Sekretær: Helle

Formand: Niels Henning Rasmussen som er valgt på generalforsamlingen

Kasserer: Helge Blak Pedersen som er valgt på generalforsamlingen

Næste møde: Ikke aftalt

Dato og formandens underskrift:

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 128

Søndag den 29. august kl. 10.00 I foreningshuset

Afbud fra:

Pia Lohse Christensen og Jakob Obdrup

Referent.: Helle

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Valg af  ordstyrer: Erik

Godkendelse af  referat nr. 128: OK

Godkendelse af dagsorden: Mangler evt. – skrevet på

2 sager fra vejudvalg som skal behandles: Allan

Allan fremlagde de 2 sager og der blev truffet en beslutning i henhold til vores ordensregler.

Kommunikation bestyrelsen: Helle

Husk at informere alle i bestyrelsen.

Meddelelser fra formanden:

Stranden er fin. Der er kørt ca. 1.000 tons ålegræs væk siden den sidste storm.

Bommen virker ude problemer.

Sag vedr. grundstørrelse er lukket. Advokatomkostninger ca. kr. 25.000

Der er ved at blive etableret et vejlaug på Lodsvej. Niels-Henning skal have møde i morgen den 30. august 2021 med beboere på Lodsvej.

Meddelelser fra kassereren:

Der har været serviceeftersyn på vores hjertestarter.

Kasseren gennemgik regnskabet pr. 31/7 2021.

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget: møde sidste søndag. Der er kommet ny formand i Lundegården.Træer ved Brentebakkevej skal beskæres.

Digeudvalget: Intet møde siden sidst – Aftalt at der skal være møde 1 gang om året.

Karrebæksminde Forum: Der har været møde omring udvikling i Karrebæksminde uden deltagelse af nogen fra vores grundejerforening.

Vejudvalg: Der har været møde omkring vejene. Orienterede omkring dette.

Bedene på fællesarealer fældes og blomsterbede etableres – der skal afholdes møde omkring arbejdet.

Opsamling fra sidste møde: Intet

Vejudvalget skal gennemgår området. Beskæring af træer ved Brentebakkevej har vi fået tilbud på ca. kr. 80.000. Besluttet at bestyrelsen selv beskærer op til 4 meter.

Vejudvalgets opgaver og beslutninger: Helle

Vejudvalget gennemgår ordensreglerne og beslutter hvor opgaverne ligger. Dels hos vejudvalget dels hos bestyrelsen.

Der skal udarbejdes referat af møder som afholdes i vejudvalget.

Etablering af nyt bibliotek: Niels Henning

Erling og Niels-Henning starter i morgen tidlig med at ordne lokalet så der bliver et større bibliotek. Gulvet ordnes, sættes nye reoler op og der males.

Anne og Ulla vil gerne ordne biblioteket fremadrettet.

Status på pasning af vores område:

Der har været lidt begyndervanskeligheder. De er løbende blevet afklaret.

Det har hjulpet på vejene at der er lagt sten på. Ikke så mange huller. Vi vil fortsætte med sten på vejene.

Vejudvalget gennemgår kontrakten.

Blomsterbede i området: Erling

Etableres til den kommende sæson. Bestyrelsen kigger på områder, hvor det kan være aktuelt. Helle og Erling står for arbejdet.

Bedene på fællesarealer mod Brentebakkevej: Helle

Se punkt 9

Behandling af strandengen:

Inversive arter skal fældes. Hyben.

Vejudvalget besigter strandingen for at finde ud af hvor mange hyben der er.

Evt.

Hastighed – flere skilte rundt omkring i området.

Næste møde:

10. oktober 2021 kl. 10 til 12

Dato og formandens underskrift:

Jubilæumsskrift: Jakob

 Niels Henning, der er møde på næste søndag.

 

Referat
GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN
Bestyrelsesmøde nr. 129
Søndag den 10. oktober kl. 10.00 I foreningshuset
Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup,
Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen
Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen
Afbud fra:
1. Referent.: Helle
2. Valg af ordstyrer: Jakob
3. Godkendelse af referat nr. 128: OK
4. Godkendelse af dagsorden: Flytte punkt 9 til punkt 10
5. Meddelelser fra formanden: Biblioteket er blevet færdigt. Der bliver lavet skilte vedr.
aflevering af bøger m.v.
Indkørsel til Langelinie – dårlig stand – Niels Henning tager fat i Havnen
Badebroen er ikke taget ned. Har rykket dem. Sygdom hos selskab. Afventer.
Tilbud indhentes på reparationer og klipning af Brentebakkevejudvalgets træer
Hul i vej på Vibsevej. Vandværket er skyld i hullet. Stadig ikke lavet. Vandværket skal give
grundejerforeningen besked når de graver. Vandværket er rykket for reparation.
6. Meddelelser fra kassereren: Helge kommenterede regnskabet pr. 30/9 2021
7. Meddelelser fra udvalg:
Vejudvalget: Udvalget har været rundt i området sammen med entreprenør og aftalt hvilke
veje der skal repareres.
Brentebakkevej: Entreprenør fjerner bedene. Der sås blomster i marts. Foretages af Helle og
Erling.
Strandingen: Hyben (Invercive arter) fjernes. Det er kun den del af strandengen med
Invercive arter der klippes.
Omkring søerne: 2 klipning er ikke foretaget. Der er rykket for klipningen.
I forbindelse med udsendelse af kontingent eller indkaldelse til generalforsamling for 2022
vedlægges notat vedr. vedligeholdelse af grunde m.v.
Ordensregler:
Hele bestyrelsen kigger på ordensregler og kommer med deres mening omkring hvor
opgaverne ligger. Tages op til næste bestyrelsesmøde.

8. Opsamling fra sidste møde:
• ”Vejudvalgets opgaver og beslutninger: Vejudvalget gennemgår ordensreglerne og beslutter hvor
opgaverne ligger. Dels hos vejudvalget dels hos bestyrelsen.” Det er efterfølgende besluttet at hele
bestyrelsen gennemgår og kommer med deres mening.
• ”Blomsterbede i området: Etableres til den kommende sæson. Bestyrelsen kigger på områder, hvor det
kan være aktuelt. Helle og Erling står for arbejdet.” Helle og Erling kigger på området og finder ud af
hvor det er aktuelt og planter.
• ”Etablering af nyt bibliotek: Erling og Niels-Henning starter i morgen tidlig med at ordne lokalet så der
bliver et større bibliotek. Gulvet ordnes, sættes nye reoler op og der males. Anne og Ulla vil gerne
ordne biblioteket fremadrettet.” Se ovenstående punkt 5
9. Eventuelt:
Niels Henning: Udvalg ifb med jubilæum næste år bør etableres.. Erling er togholder i
bestyrelsen. Venter med at udpege flere personer. Lægges ud på hjemmesiden, hvor
medlemmer kan henvende sig, hvis de er interreseret i at deltage i planlægningen.
Forespørgsel omkring solceller – Lokalplanen kan ikke fraviges. Vi skal arbejde på at vi får
lov til at have solceller som er integreret i taget. Bestyrelsen vil kigge på en ansøgning om
dispensation for denne type solceller til Kommunen.
Bommen er lukket hele tiden nu.
10. Jubilæumsskrift: Jakob og Niels Henning fortalte om hvor processen er nu. Der skal holdes
møde vedr. Jubilæumsskriftet efter bestyrelsesmødet. Hæftet bliver på ca. 96 sider.
11. Næste møde: 9. januar 2022 kl. 10.00 i foreningshuset.
12. Dato og formandens underskrift: