Bestyrelsesmøder 2015 nr. 82-86

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Hanne Rømer Jensen, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen

Afbud fra: Gerda

Suppleanter: Jens Petersen og Gerda Boksa

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 82

Hos Birgit Rasmussen, Kalbyvej 19, Holmegård

Lørdag d 10 januar 2015 kl.09.30

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Valg af ordstyrer: Helle

Godkendelse af referat nr: 81 godkendt

Valg af referent.: Jeanette

Godkendelse af dagsorden:godkendt

Meddelelser fra formanden:

Forespørgsel om vi har grunde til salg. Det har vi ikke. Det er tilladt at købe hus for derefter at rive det ned. Efter godkendt byggetilladelse fra Næstved kommune kan der bygges nyt.

Vi vil undersøge den aftale nærmere der er indgået om diget og følge op på den.

Kontingent restance på et hus på Pilealle vi følger op på det. Det er et dødsbo.

Hvis man ønsker at få tilføjet eller ændret et navn på andelsbeviset koster det 5.000 kr. fx ved salg eller arv.

Ejerskabet kan ses på skødet, det er de navne der står der som er gældende.

Regnskab 2014:

Vi gennemgår det udsendte regnskab og div. spørgsmål besvares.

Budget 2016:

Vi er enige om at fastholde kontingentet på det nuværende beløb.

Budgettet gennemgås.

Birgit anbefaler at vi ikke sender indkaldelse til generalforsamling elektronisk da vi så ikke har styr på hvem der ejer husene. Dette skyldes at nogle medlemmer "glemmer" at meddele adresseændringer og salg. Vi har behov for at kende adr. på andelshaver. Dette er et større detektivarbejde hvert år.

Det opfordrers til at huske at meddele adresse ændring, salg af sommerhuset, ejerskifte hvor ny ejer skal være

Vedrørende ulovlig parkering på Patricksvej/Højbogårdsvej af personer fra anden grundejerforening. Det er blevet påtalt til den person i Lundegården der bruger vores grønne område og vej som parkering. Vi er opmærksomme på at det samme er gældende på Brentebakkevej men er ikke vidende om hvilket hus det sker fra – endnu. I julen er der set campingvogn på området dette er som tidligere nævnt heller ikke tilladt.

Meddelelser fra kassereren:

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 83

Tirsdag d 10 marts 2015 kl. 18.30

Hos Erling Skov, Hybenvænget 9, Herlufmagle

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Hanne Rømer Jensen, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen

Suppleanter: Jens Petersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.:Jeanette

Valg af  ordstyrer: Jens

Godkendelse af  referat nr 82: godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra formanden:

Anmodning fra medlem om opsætning af solceller på tag.

Vi har ingen bemærkninger til det ansøgte såfremt solcellerne ligger plan med tagflade og kommunen har givet tilladelse.

 Klage over sten der ligger langs vejkanten på medlems grund. Forsikringsmæssigt er det medlemmet der er ansvarlig i tilfælde at påkørsel el. lign. Vejudvalget vil se på sagen.

Klage over høje træer på Pilealle der generer. Vi kigger på sagen.

Meddelelser fra kassereren:

Problemer med nyt medlem, hvor vi igen bliver bedt om at underskrive dokument fra Nykredit. Vi kan som tidligere meddelt ikke underskrive denne skrivelse.

Meddelelser fra udvalg.

Brentebakkevejudvalget:

Erling og Per har været til møde. Lundebakken har en hjertestarter der er på Rørsangervej 11. Smålandshavet har også en.

Vandværket har et info system. Dette indebærer at vandværket kan registrere mobil nr., og dermed sende sms. hvis de fx lukker for vandet. Så hvis man modtager en sms er det gennem dette system.

Der skal aftales et møde med Næstved kommune om Tangrensning.

Vejudvalg:

Broen skal laves ved søen. Beskæring af strandengen v/Foli. Søerne skal renses op, vi skal finde en anden til det end ham vi brugte sidst. Vejene bliver lavet inden påske af Foli. Det kan ikke undgås at der kommer huller på vejene efter en vinter.

Per, Gyda og Erling samt de andre Grundejerforeninger har været til møde med kommunen om den nye lokalplan. Det var en procesorientering. Vi ser frem til både referat og ny mødedato fra kommunen.

Byggesager:  

Ingen byggesager fra kommunen – endnu! 

Opsamling fra sidste møde:

Der er Digemøde 17 april.

Grundejerforeningen har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Den dækker når bestyrelsesmedlemmer udfører aftalt arbejde. Bestyrelsen består jf. vedtægterne af 7.
 
Vi skal på et tidspunkt have møde med forsikringsmand for at gennemse den nuværende dækning.

Generalforsamling 2015:

 • Dagsorden. Vi gennemgår denne
 • Forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 31/3
 • Adgangskort: Birgit har lavet nye kort
 • Skriftlig beretning: Gennemgås med rettelser og kommentar.
 • Regnskab og budget

Vi gennemgår og godkender regnskabet.

Valg af kontraktforslag fra anlægsgartner:

Vi diskuterer fordele og ulemper ved en længerevarende  kontrakt. Det er økonomisk en fordel med en sådan. Der er ikke enighed om en 5 års kontrakt så derfor stemmes om dette. 2 imod og 5 for.

Vi vil have en advokat ind over, så vi ikke bliver bundet af noget hvis der sker misligholdelse mm.

Per retter henvendelse til Foli for i første omgang at få en kontrakt vi kan fremlægge for vores advokat.

Henvendelse fra medlem vedr. renovation:

Forslag fra medlem om at grundejerforeningen skal fremsætte forslag til kommunen om valgmuligheder for medlemmerne i forhold til afhentning af renovation. Vil gerne have at prisen afspejler forbruget.

Erfaringsvis  fortæller 2 i bestyrelsen at de har prøvet at få ændret betalingen. Det er ikke lykkedes. Den ene har 2 huse ved siden af hinanden og har kun affald fra 1 hus alligevel betales for 2 grunde. Vi går ikke ind i sagen.

Næste møde: 3 maj kl 8.00

Eventuelt:

Vi talte om larm fra varmepumper. Nogle kommuner har fastsat støjgrænser for hvor meget de må larme. De små billige varmepumper larmer meget og på længere sigt kan det blive en belastning for naboer og omgivelser.

Dato og formandens underskrift:

 

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i GF Højboparken den 27. april 2015 kl. 19.00 i foreningshuset.

Erlings Skov, Hanne Jensen, Per Larsen og Birgit Rasmussen

Afbud: Jeanette Rasmussen, Helle Wisler og Gyda Kristensen.

Der var indkaldt til mødet med kort varsel, for at Martin Foli kunne gennemgå hans kontraktudspil, idet der var 2 punkter hvor der var uenighed mellem parterne:

Græsslåning på fællesarealer efter behov / således at disse hele tiden fremstår velplejet

Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel med ophør til årsskiftet, hvis arbejdet ikke er udført som nævnt i kontrakten / Kontrakten kan af grundejerforeningen ophæves uden varsel som misligholdt, hvis Foli`s Haveservice trods påkrav fra Grudejerforeningen undlader at udføre påkrævet arbejde.

Martin Foli gennemgik hans kontraktudspil, og forklarede grunden til han ønskede der skulle stå efter behov og ikke velplejet. Efter hans opfattelse kan velplejet tolkes på flere måder, alt efter hvem der ser på det. Behov går begge veje, idet grundejerforeningen også kan sige der er behov.

Opsigelsen på de 3 måneder er for at arbejdet gøres færdigt, idet Foli har en kortrakt han skal overholde også selv om han er sagt op. Med de 3 måneder kan begge parter nå at finde en løsning fremadrettet.

Efter gennemgang kørte Foli en halv time, og vi drøftede situationen. Der er flertal i bestyrelsen for en 5 årig kontrakt, men ikke for Folis 2 ovennævnte punkter, derfor drøftede vi timebasis eller fortsætte som i 14, med vores maskiner. Der bliver ikke slået græs hvis der ikke er en kontrakt, hvilket er normal praksis for firmaer.

Da Foli kom tilbage, forespurgte vi om vi kunne fortsætte på samme vilkår som i 14, og det sagde han ja til: Da der ikke er varslet prisstigning inden 1. april 2015, fortsættes med kontrakten fra 14, og som er underskrevet. Når græsslåmaskinen har fået service bliver græsset slået, og arbejdet udføres som i 14. Han gav udtryk for at samarbejdet i 14 havde været positivt, og var glad for de tilbagemeldinger de havde fået.

Konsekvens:

Arbejdet skal i 15 udføres med Højboparkens maskiner, og ingen ved om bestyrelsen efter 3. maj vil have langsigtet kontrakt, derfor blev det besluttet at forslag om salg af lade trækkes på søndag. Entreprenør med maskiner, hang sammen med salg af laden, det vil se mærkeligt ud at søge bemyndigelse til salg, når ingen ved om det bliver aktuelt. Alle 4 bestyrelsesmedlemmer var enige om at forslaget trækkes.

Notatet skrevet af Birgit Rasmussen

 

 

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 84

Søndag den 3 maj 2015 efter generalforsamlingen

Valg af  referent.: Jeanette

Afbud fra:

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  ordstyrer: Helle

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkendelse af  referat nr: 83 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde

Godkendt

Kontorvagter: kl. 10.00-11.00

7 juni: Helle

21 juni: Birgit

5 juli: Jeanette

19 juli: Gyda

2 aug: Per

16 aug: Birgit

6 sep: Jens

20 sep: Erling

Velkommen til :

Bitten som suppleant  og Jens som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen konstituerer sig:

Formand: Erling

Næstformand: Jens

Vejformand: Per

Kasser: Birgit

Vejudvalg: Birgit og Per

Byggeudvalg: Jens, Gyda og Erling

Brentebakkeudvalg: Erling og Per

Digeudvalg: Erling

Næste møde: onsdag 27 maj i foreningshuset 18.30

Eventuelt:

Generalforsamling i 2016 skal bestilles nu. Vi beslutter os for 1. søndag i maj. Birgit bestiller smålandshavet.

Dato og formandens underskrift: 4/5 2015

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 85

Onsdag d. 27 maj 2015 i foreningshuset kl 18.30

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Afbud fra: Gerda

Valg af  referent.: Jeanette

Valg af  ordstyrer: Bitten  

Godkendelse af  referat nr. 84: godkendt            

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Meddelelser fra formanden:

Orientering og drøftelse om en sag der er kørende vedrørende skelgrænse.

Der har været et møde med Næstved kommune om rensning af tang på stranden. Vi påpeger at vi vil have renset ordentlig op og have udlignet de dybe spor der bliver efter traktoren.

Meddelelser fra kassereren:

Generalforsamlingen næste år bliver 1 maj 2016.

Regnskab fremlægges.

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget og Diget: intet nyt

Vejudvalg har fået lavet vejene. Der er også lavet en rist på Vipsevej.

Broen over søerne er lavet i hårdt træ.

Stenene rundt omkring i området skal males hvide så de bliver mere synlige. 

Der er mange biler der holder på vejene. Som nævnt utallige gange er det ikke tilladt at holde på vejene. Brug de grønne områder og fortæl det til gæster (se også ordendregler).   

Trailere må heller ikke langtidsparkeres på de grønne arealer. Ligeledes må man heller ikke lade sine gæster bo i campingvogn på de grønne områder (hvilket er observeret flere gange).

Vejudvalget vil som følge deraf ændre på de opstillede skilte så det fremgår helt tydeligt at der ikke må parkeres på vejene.

Byggesager: Der har været 3 byggesager.

Gennemgang mellem Højbogårdsvej og Lundegården:

For enden af Patricksvej på det grønne areal, er der en beboer fra Lundegården  der bruger vores grønne areal og vejen til parkering. Det er blevet påtalt mange gange til beboeren at vi kan ikke accepterer dette,  men det bliver ikke respekteret.

Erling kontakter formanden fra Lundegården for at finde en løsning.

Opsamling fra sidste møde (generalforsamling):

 • Badebro, - forslag fra medlem om en sådan.

Vi er gået i gang med projektet i forhold til at undersøge lovliggørelse af den. Erling har

fået en ansøgningsblanket fra Miljøministeriet/kystdirektoratet så vi kan se hvad vi er oppe imod! Følgende bilag er nødvendige og skal vedlægges:

 • Søkort med indtegning af anlæg
 • Matrikelkort med indtegning af anlæg
 • Plan-og skitsetegning over det samlede anlæg
 • Målsnittegninger over eventuelle moler, broer mv.
 • Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
 • Samtykkeunderskrift fra den øvre del af vores sommerhusområde og erklæring fra berørte grundejere.

Der er 13 ugers behandlingstid ved ansøgning om bro til Miljøministeriet/ Kystdirektoratet

Jens vil kontakter Næstved kommunen vedr. etablering af badebro, for at forhøre sig om en eventuel mulighed for det.

Matrikulering af vejen mellem Brentebakkevej og Højbovænget

Birgit og Gyda har fundet ud af at det er vores grundejerforening der ejer vejen.

Vejen er matrikuleret med det øvre sommerhusområde og skal som følge deraf matrikuleres fra til vandværksparcellen. Vi har fået tilbud fra landinspektør som lyder på 12.000 kr. Arbejddet sættes i gang.

Kontrakt med Foli: Vi skal i gang med at udarbejde en 5 års kontrakt så vi på længere sigt også kan få solgt vandværket, maskiner  mm.

For mange fisk i søen? – og samarbejdet med Ringsted produktionsskole

Per har kontaktet skolen. De har allerede været på besøg for at se vores sø og få sig et overblik over fiskebestanden. De vil give os et bud på hvor mange fisk der ca. skal fiskes fra søen, klippe siv mm. Vi får tilsendt et tilbud med pris på dette arbejde.

Eventuelt: Intet

Næste møde: Aftales senere

Dato og formandens underskrift:

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Mandag den 31. august 2015 kl. 18.30 i Foreningshuset.

Afbud fra:  Ingen

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen, Jens Petersen

Valg af  referent.: Gyda

Valg af  ordstyrer: Per

Ønsker til lokalplan: Bestyrelsen drøftede en række punkter, der skal medtages, når vi sammen med kommunen skal udfærdige lokalplan for området.

Orientering fra formanden: Erling og Jens orienterede om, at de havde haft et kort møde med borgmesteren om tang på stranden.

Kontrakt med have/vej mand: Et flertal af bestyrelsen (Helle og Gyda imod) vedtager at foreningen indgår en ny og 5-årig kontrakt med ”Folis have- og parkservice.”

Næste møde: 26. september 2015 kl. 09.00 i Foreningshuset.

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 86

Lørdag den 26. september 2015 i foreningshuset kl 9.00

Afbud fra: Gyda, Bitten og Gerda

Bestyrelsen: Erling Skov, Birgit Rasmussen, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Gyda Kristensen, Per Larsen og Jens Petersen

Suppleanter: Bitten Pedersen og Gerda Boksa

Valg af  referent.: Helle

Valg af  ordstyrer: Jeanette

Godkendelse af  referat nr. 85 og ekstraordinære møderef.: godkendt            

Godkendelse af dagsorden: punkt 9 udsættes

Meddelelser fra formanden:

Strand – Der har været møde med borgmesteren . Efterfølgende er der kommet brev fra Næstved havn hvor aftale omkring opfyldning af sand ind til molen udføres.Havnen søger Kystdirektoratet , der kan ikke foretages noget før der er myndighedstilladelse.

Der er indbudt til møde med kommunen 27/10 2015 kl. 16.00 omkring stranden.

Ejendomsudvalget møde den 16/9 2015 i området hvor lokalplanen blev drøftet og besigtelse af området. Der er yderligere oplysninger på Næstvd Kommunes hjemmeside.

Det blev drøftet om lokalplan går forud for vedtægter og ordensregler i foreningen. Undersøges nærmere.

Regnskab pr. 22/9 2015 fremlægges og kommenteres.

Meddelelser fra kassereren

Erling orienterede om verserende medlemssager.

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget og Diget: intet nyt

Vejudvalg:  

Nye skilte vedr. hastighed og parkering ved indfaldsvejene.

Ny bom bestilt ned til stranden – i træ.

Nyt hegn omkring søerne – eller reparation

Bump Langelinie er ikke OK midt på. Laves nyt – bliver hævet.

Steen, skraldespande og postkasser m.v. må ikke være på fællesareal.

Der er mange biler der holder på vejene. Som nævnt utallige gange er det ikke tilladt at holde på vejene. Brug de grønne områder og fortæl det til gæster (se også ordendregler).   

Parkering på det grønne område foran husene på Nettesvej diskuteret. Det grønne område er  fællesareal.

8.

Erling orieterede om diverse byggesager.

Gennemgangene fra Lundegården til Højbogårdsvej skal lukkes. Erling kontakter Lundegården og beder om at få lukket. Årsagen til dette er manglende respekt til parkering fra Lundegårdens medlemmer gennem 2 år.

Byggesager

Trailere må heller ikke langtidsparkeres på de grønne arealer. Ligeledes må man heller ikke lade sine gæster bo i campingvogn på de grønne områder.

Eventuelt:  

9.

10.

Opsamling fra sidste møde

Søerne – Der er blevet fjernet ca. 1.000 fisk og klippet siv.

Badebro – Jens orienterede om projektet.

Skiltning ved vejene – er bestilt

Dato og formandens underskrift:

11.

12.

Næste møde: 9/1 2016 kl. 9.00 hos Birgit